trợ giúp pháp lý

Lọc bài viết theo:

Từ 15/7/2021, được gửi hồ sơ trợ giúp pháp lý qua email 16/06/2021

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

Mẫu Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý chi tiết kèm hướng dẫn 07/06/2019

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý là mẫu số 02-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP khi thuộc trường hợp cần trợ giúp pháp lý.

Điều kiện để được trợ giúp pháp lý 2018 02/08/2018

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý dưới các hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng... Vậy, điều kiện để được trợ giúp pháp lý 2018 như thế nào?

Hợp đồng trợ giúp pháp lý có thời hạn không quá 3 năm  03/01/2018

Nội dung này được nêu tại Thông tư số 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Quang cao