trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn

Lọc bài viết theo:

Công ty cổ phần chịu trách nhiệm hữu hạn hay vô hạn? 01/04/2023

Hiện nay tồn tại 02 chế độ trách nhiệm trong kinh doanh là trách nhiệm hữu hạn và trác nhiệm vô hạn. Vậy cổ đông trong công ty cổ phần chịu trách nhiệm thế nào?

So sánh chế độ trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn 19/02/2021

Khi kinh doanh thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính, đặc biệt là các khoản nợ với bên cho vay. Hiện nay tồn tại hai chế độ là trách hiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn đực áp dụng tuỳ theo các loại hình doanh nghiệp.