Tổng hợp các bài viết về TP. HCM

Lọc bài viết theo:

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng TP. Hồ Chí Minh  26/12/2017

Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2076/QĐ-TTg