Thứ Sáu, 30/09/2022 | 19:21 GMT+07:00

Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho đối tượng muốn tự tính tổng tiền BHXH 1 lần

Stt Giai đoạn nộp BHXH Mức lương đóng BHXH Đối tượng tham gia
+ Thêm giai đoạn BHXH bắt buộc + Thêm giai đoạn BHXH tự nguyện + giai đoạn thai sản Tính BHXH

Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện
Đối tượng Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện/tháng (Từ 01/2018 - 12/2021) Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện/tháng (Từ 01/2022 - 12/2025)
Hộ nghèo 0,22 x 700.000 x 30% 0,22 x 1.500.000 x 30%
Hộ cận nghèo 0,22 x 700.000 x 25% 0,22 x 1.500.000 x 25%
Đối tượng khác 0,22 x 700.000 x 10% 0,22 x 1.500.000 x 10%
Bảng hệ số trượt giá năm 2022 dành cho người tham gia BHXH bắt buộc
Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 5,1 4,33 4,09 3,96 3,68 3,53 3,58 3,59 3,46 3,35 3,11 2,87 2,67 2,47
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 2,01 1,88 1,72 1,45 1,33 1,25 1,2 1,19 1,16 1,12 1,08 1,05 1,02 1
Năm 2022
Mức điều chỉnh 1
Bảng hệ số trượt giá năm 2022 dành cho người tham gia BHXH tự nguyện
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mức điều chỉnh 2,01 1,88 1,72 1,45 1,33 1,25 1,2
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,19 1,16 1,12 1,08 1,05 1,02 1
Năm 2022
Mức điều chỉnh 1

Chú thích:

- Đối tượng áp dụng: Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo tiền lương do doanh nghiệp quyết định, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện

Đánh giá / Góp ý cho hệ thống

Đánh giá:

Gửi góp ý

Giải đáp thắc mắc: 1900.6192

Bài viết LIÊN QUAN