Tăng giảm font chữ:

Trên hóa đơn điện tử có thể không cần chữ ký người mua

Đây là nội dung chính nêu tại Công văn 60008/CT-TTHT do Cục thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 31/7/2019 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.

Theo đó, hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ phải bao gồm chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán; ngày, tháng, năm lập và gửi hóa đơn; chữ ký điện tử của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán…

không bắt buộc có chữ ký người mua
Có thể miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa)


Tuy nhiên, vẫn có trường hợp không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử nếu:

- Người mua không phải là đơn vị kế toán;

- Người mua là đơn vị kế toán nhưng có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người mua và người bán như: Hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán phiếu thu…

Bộ Tài chính sẽ giao Cục thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để thực hiện việc miễn chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, trong một số trường hợp thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính, trên hóa đơn điện tử có thể không cần có đầy đủ các nội dung bắt buộc. 

Công văn này ban hành ngày 31/7/2019.


Nguyễn Hương
Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ:
Từ khóa: hóa đơn điện tử