Tổng hợp văn bản về sáp nhập xã, huyện đến 2030

Việc sáp nhập xã, huyện, sắp xếp lại các đơn vị hành chính sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân và cán bộ, công chức địa phương. Bài viết này tổng hợp văn bản về sáp nhập xã, huyện đến 2030.

Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ quan ở địa phương đã nhiều văn bản về sáp nhập xã, huyện đến 2030.

Tổng hợp văn bản về sáp nhập xã huyện đến 2030
Tổng hợp văn bản về sáp nhập xã huyện đến 2030 (Ảnh minh họa)

STT

Văn bản

Nội dung đáng chú ý

1
Quyết định 4211/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025

Năm 2024 hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025. Đồng thời, thực hiện các công việc:

- Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021.

- Giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

2

Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị; xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của Nhân dân.

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn).

Không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn trước, ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc thù và các đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch thành đơn vị hành chính đô thị.

Căn cứ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đặc thù vùng miền để tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như sau:

 • Đến năm 2025: Sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

 • Đến năm 2030: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

3

Công điện 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số nội dung đáng chú ý:

- Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước hình thành sau sắp xếp.

- Kiểm tra, rà soát sơ bộ tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với các đơn vị hành chính đô thị được hình thành sau sắp xếp.

- Rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi.

- Miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...

4

Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

- Đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

- Từ năm 2022 - 2030, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.

5

Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội

- Sắp xếp các đơn vị hành chính phường thuộc quận Hai Bà Trưng:

 • Sáp nhập phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Ngô Thì Nhậm (mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214). Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sáp nhập: Phường Nguyễn Du. Diện tích tự nhiên: 0,52 km2, dân số: 11.399 người.

 • Sáp nhập phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (trừ mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214) với phường Phạm Đình Hổ, Tên đơn vị mới hình thành sau sáp nhập: Phường Phạm Đình Hổ. Diện tích tự nhiên: 0,48 km2, dân số: 12.611 người.

- Sắp xếp các đơn vị hành chính xã thuộc huyện Phúc Thọ:

 • Sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu. Tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập: xã Sen Phương. Diện tích tự nhiên: 7,889 km2, dân số: 11.752 người.

 • Sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú. Tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập: xã Xuân Đình. Diện tích tự nhiên: 9,162 km2, dân số: 8.812 người.

- Sắp xếp các đơn vị hành chính xã thuộc huyện huyện Phú Xuyên:

Sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân. Tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập: xã Nam Tiến. Diện tích tự nhiên: 6,5 km2, dân số: 8.638 người.

6

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

- Cán bộ, công chức cấp xã và viên chức nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng/người.

- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bao gồm các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận được hỗ trợ:

 • Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng;

 • Nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng; tổng số mức hỗ trợ không quá 03 tháng phụ cấp hiện hưởng/người.

- Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng hỗ trợ:

 • Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng;

 • Nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng; tổng số mức hỗ trợ không quá 03 tháng phụ cấp hiện hưởng/người.

7

Nghị quyết 817/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên

- Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Sông Cầu như sau:

 • Nhập toàn bộ 11,87 km2 diện tích tự nhiên, 3.997 người của xã Xuân Hòa vào xã Xuân Cảnh. Sau khi nhập, xã Xuân Cảnh có 32,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.899 người.

 • Xã Xuân Cảnh giáp các xã Xuân Bình, Xuân Hải, Xuân Phương, Xuân Thịnh và Biển Đông;

- Sau khi sắp xếp, thị xã Sông Cầu có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 04 phường và 09 xã.

- Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tuy An như sau:

 • Thành lập xã An Hòa Hải trên cơ sở nhập toàn bộ 14,28 km2 diện tích tự nhiên, 3.726 người của xã An Hải và toàn bộ 22,03 km2 diện tích tự nhiên, 11.782 người của xã An Hòa. Sau khi thành lập, xã An Hòa Hải có 36,31 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.508 người.

 • Xã An Hòa Hải giáp các xã An Cư, An Hiệp, An Mỹ, An Ninh Đông và Biển Đông;

 • Sau khi sắp xếp, huyện Tuy An có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 01 thị trấn.

8

Nghị quyết 88/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- Cán bộ, công chức xã bị thôi việc ngoài chính sách của Chính phủ thì cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ 01 tháng lương và phụ cấp hiện hưởng (mức thấp nhất là 06 tháng).

- Môi cá bộ, công chức xã nghỉ hưu trước tuổi ngoài chính sách của Chính phủ thì cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ 1/2 tháng tiền lương và phụ cấp hiện hưởng.

9

Nghị quyết 330/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh

Người nghỉ hưu trước tuổi có thể được hưởng 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định; 05 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc, từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp ½ tháng tiền lương.

10
Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025, gồm:

 • Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016.

 • Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng.

 • Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng.

11
Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 như sau:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

- Tiếp hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

- Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021;

- Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...

12

Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương thực hiện một số cơ chế, chính sách:

- Thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

- Xác định ưu đãi đầu tư trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký: doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Trên đây là bảng tổng hợp văn bản về sáp nhập xã huyện đến 2030. Nếu có vướng mắc, gọi ngay đến tổng đài 19006192  để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(5 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Ngày 01/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027.