Thủ tướng chủ trương hỗ trợ di dời hàng loạt cơ sở gây ô nhiễm

(LuatVietnam) Nhằm tạo thêm nguồn lực để thúc đẩy thực hiện nhanh chủ trương của Chính phủ về di dời những cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các đô thị; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.
Theo đó, Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính căn cứ tính cấp bách của từng dự án đầu tư tại vị trí mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để quyết định việc ứng vốn từ tài khoản tạm giữ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời. Trường hợp tài khoản tạm giữ không có tiền thì Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép ứng trước vốn từ nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi (nếu có).

Mức ứng vốn tối đa cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời không quá 50% dự toán chi cho dự án đầu tư tại vị trí mới bằng nguồn thu từ vị trí cũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, nhà nước sẽ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời bao gồm: Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động; Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời không quá 70% nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ; đối với các dự án đầu tư tại vị trí mới thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ không quá 100% nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ.

Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể danh mục và thời hạn các cơ sở phải di dời trong từng thời kỳ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các doanh nghiệp phải di dời theo quy định của pháp luật về đất đai; riêng đối với doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Cũng theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời chịu trách nhiệm: Thực hiện việc rà soát, kê khai, báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ; báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quy chế này; Bảo đảm chi trả các khoản hỗ trợ cho người lao động đúng đối tượng, chế độ quy định...

Riêng đối với doanh nghiệp phải di dời được chuyển mục đích sử dụng đất khi đáp ứng đồng thời 03 điều kiện sau: Có chức năng kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư; Có dự án đầu tư xây dựng tại vị trí cũ được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương; Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án và cam kết của tổ chức tín dụng bảo đảm cho vay đủ vốn để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và triển khai dự án đầu tư tại vị trí cũ đúng tiến độ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2011; đồng thời bãi bỏ các quy định: Điều 9, Điều 10 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; khoản 6 Điều 2 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục