Phải đảm bảo công chức đủ sống bằng lương và có tích lũy

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
 

Phải đảm bảo công chức đủ sống bằng lương và có tích lũy

Phải đảm bảo công chức đủ sống bằng lương và có tích lũy (Ảnh minh họa)


Nghị quyết chỉ rõ, nhân lực là một trong những nguồn lực của nền kinh tế Việt Nam, do đó, cần tập trung:

- Đổi mới công tác đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và chế độ tiền lương đối với đơn vị hành chính công, bảo đảm cán bộ, công chức đủ sống bằng lương và từng bước có tích lũy

- Triệt để khắc phục bệnh thành tích và những tiêu cực trong giáo dục và đào tạo;

- Khắc phục tâm lý và hiện tượng quá coi trong và đề cao bằng cấp, chứng chỉ một cách hình thức trong tuyển dụng và đánh giá nhân lực;

- Hoàn thiện quy định về quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là luật pháp về lao động tiền lương, giáo dục – đào tạo, bảo hiểm xã hội;

- Thực hiện cải cách chính sách tiền lương, thực hiện trả lương đúng với giá trị sức lao động để tiền lương trở thành động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động, động viên người lao động cống hiến và phát huy khả năng sáng tạo…

Xem thêm:

Cập nhật: Bảng lương cán bộ, công chức năm 2019

Ai sẽ được tăng lương trong năm 2019?

Lan Vũ

Chủ đề: công chức
Quang cao