Nội dung kiểm điểm Đảng viên theo Hướng dẫn 21

Những nội dung kiểm điểm cũng như việc đánh giá, xếp loại đối với mỗi tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được đề cập chi tiết tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 18/10/2019.


Nội dung kiểm điểm đảng viên theo hướng dẫn 21
Nội dung kiểm điểm Đảng viên theo Hướng dẫn 21 (Ảnh minh họa)


Theo Hướng dẫn này, Đảng viên phải kiểm điểm trên các mặt:

- Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng…

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; trách nhiệm nêu gương của Đảng viên; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở nơi cư trú…

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, cơ quan, tổ chức do mình phụ trách.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Riêng với Đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cần đi sâu làm rõ khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục