Tăng giảm font chữ:

Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông từ 01/01/2021

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 bắt đầu có hiệu lực. Ngoài việc kế thừa nghĩa vụ của cổ đông phổ thông từ Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 cũng bổ sung thêm nghĩa vụ cho đối tượng này.

Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông từ 01/01/2021
Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông từ 01/01/2021 (Ảnh minh họa)
 

So với Luật Doanh nghiệp 2014, nghĩa vụ của cổ đông được bổ sung thêm quy định sau:

Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài ra, cổ đông còn có các nghĩa vụ dưới đây:

- Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua;

- Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra;

- Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty;

- Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

- Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây