Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 08/08/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP.
 

Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (Ảnh minh họa)


Theo Thông tư, doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa sẽ thực hiện tái cơ cấu thông qua xử lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần.

Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần gồm các công việc sau:

- Bước 1: Xây dựng phương án tái cơ cấu;

- Bước 2: Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu;

- Bước 3: Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp;

+ Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.

Giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp tái cơ cấu do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định nhưng không thấp hơn 60% mệnh giá cổ phần.

Toàn bộ tiền thu từ bán cổ phần sau khi trừ tổng mệnh giá cổ phần đã bán được dùng để giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư và các chi phí chuyển đổi doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Loading...
Quang cao