Hà Nội giảm 10% biên chế công chức vào năm 2021

Đây là một trong những nội dung tại Quyết định 1944/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2020.


Hà Nội giảm 10% biên chế công chức vào năm 2021
Hà Nội giảm 10% biên chế công chức vào năm 2021 (Ảnh minh họa)


Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước; Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; Quản lý, sử dụng tài sản công; Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động...

Đáng chú ý phải kể đến mục tiêu trong quản lý, sử dụng thời gian lao động:

- Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017…

- Thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế của thành phố bảo đảm đến năm 2021 giảm được 10% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với biên chế giao năm 2015;

- Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp. Đồng thời trong năm 2020, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo thực hiện theo đúng biên chế được giao năm 2020 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2020; 

Ngoài ra phải tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc; không thành lập tổ chức mới, kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian;

Đồng thời rà soát, giảm tối đa các tổ chức phối hợp liên ngành cấp thành phố và cấp huyện, xã; giải thể những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ngọc Thúy
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục