Đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh bảo hiểm từ 7/11

Theo Nghị định 151/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 7/11/2018, nhiều điều kiện kinh doanh bảo hiểm đã được cắt giảm, đơn giản hóa.
 

Đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh bảo hiểm từ 7/11

Đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh bảo hiểm từ 7/11 (Ảnh minh họa)

Cụ thể như sau:

- Tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm từ 10% vốn điều lệ trở lên chỉ cần hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; không còn phải đáp ứng thêm điều kiện không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

- Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập công TNHH bảo hiểm chỉ còn cần ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam, thay vì 10 năm như trước đây;

- Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ cần có ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, thay vì 10 năm như trước đây;

- Bãi bỏ yêu cầu tổ chức Việt Nam thành lập công ty TNHH bảo hiểm phải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính đã được Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018, có hiệu lực cùng ngày.

LuatVietnam