5 Luật, 7 Nghị định, 49 Thông tư có hiệu lực hôm nay (01/01/2020)

Ngày 01/01/2020, ngày đầu tiên của năm mới sẽ là ngày có hiệu lực của hàng loạt chính sách về các lĩnh vực trong đời sống như an ninh trật tự, tài chính ngân hàng, giao thông…

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/01/01/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-1-1-2020_0101102324.doc

STT

Chính sách mới có hiệu lực 01/01/2020

Tin liên quan

1

LUẬT

1.1

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 44/2019/QH14

Ti đây

1.2

Luật Trồng trọt 31/2018/QH14

Ti đây

1.3

Luật Chăn nuôi 32/2018/QH14

Ti đây

1.4

Luật Đầu tư công 39/2019/QH14

Ti đây

1.5

Luật Thi hành án hình sự 41/2019/QH14

Ti đây

2

NGHỊ ĐỊNH

2.1

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Tại đây

2.2

Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

2.3

Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

2.4

Nghị định 89/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Ti đây

2.5

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ti đây

2.6

Nghị định 84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón

2.7

Nghị định 85/2019/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ti đây

3

THÔNG TƯ

3.1

Thông tư 59/2018/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Ti đây

3.2

Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

3.3

Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

3.4

Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Ti đây

3.5

Thông tư 12/2019/TT-NHNN quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng

Ti đây

3.6

Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

3.7

Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

3.8

Thông tư 20/2019/TT-BYT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế

3.9

Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Ti đây

3.10

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

3.11

Thông tư 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

3.12

Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT quy định về thống kê ngành lâm nghiệp

3.13

Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

3.14

Thông tư 42/2019/TT-BGTVT tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

3.15

Thông tư 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Ti đây

3.16

Thông tư 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Ti đây

3.17

Thông tư 05/2019/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

3.18

Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

3.19

Thông tư 44/2019/TT-BGTVT chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

3.20

Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

3.21

Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

3.22

Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ti đây

3.23

Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh

3.24

Thông tư 11/2019/TT-BVHTTDL điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

3.25

Thông tư 25/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

3.26

Thông tư 27/2019/TT-BCT danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

3.27

Thông tư 19/2019/TT-NHNN về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

3.28

Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

3.29

Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

3.30

Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT

3.31

Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

3.32

Thông tư 81/2019/TT-BTC  quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

3.33

Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng

3.34

Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

3.35

Thông tư 12/2019/TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

3.36

Thông tư 78/2019/TT-BTC ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

3.37

Thông tư 14/2019/TT-BNV tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

3.38

Thông tư 32/2019/TT-BGTVT công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải

3.39

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản

3.40

Thông tư 26/2019/TT-BCT biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

3.41

Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Ti đây

3.42

Thông tư 23/2019/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN

3.43

Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT về ban hành Danh mục loài cây trồng chính

3.44

Thông tư 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

3.45

Thông tư 28/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

3.46

Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Ti đây

3.47

Thông tư 84/2019/TT-BTC quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân

3.48

Thông tư 08/2019/TT-BXD về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

3.49

Thông tư 22/2019/TT-NHNN về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ti đây

4

QUYẾT ĐỊNH

4.1

Quyết định 3624/QĐ-BCT ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử

4.2

Quyết định 2232/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020


https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/01/01/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-1-1-2020_0101102324.doc

>> Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 01/2020

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục