Tăng giảm font chữ:

Năm 2020, Hà Nội sẽ có tổng 8.042 biên chế công chức

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 11 vừa thông qua Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP. Hà Nội năm 2020.

Theo đó, Nghị quyết quyết định giao biên chế cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã như sau:

- Biên chế hành chính: Gồm 9.479 biên chế trong đó biên chế công chức là 8.042 biên chế; Lao động hợp đồng là 1.437 chỉ tiêu;

- Biên chế sự nghiệp: Gồm 142.564 biên chế trong đó biên chế viên chức là 122.765 biên chế (gồm dự phòng 2.793 biên chế); Lao động hợp đồng là 10.869 chỉ tiêu và lao động hợp đồng theo định mức là 8.930 chỉ tiêu.

biên chế công chức Hà Nội
Tổng biên chế công chức Hà Nội năm 2020 là 8.042
 (Ảnh minh họa)
 

Đồng thời, Nghị quyết còn đề cập đến một số nội dung khác như:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù về khuyến khích các đối tượng nghỉ tinh giản biên chế của thành phố;

- Thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ và sang mô hình công ty cổ phần;

- Xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên; Thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị của thành phố;

- Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đổi mới nội dung, hình thức thi tuyển, nghiên cứu cơ chế xét tuyển với một số đối tượng đặc thù để đảm bảo thu hút người có đức, có tài…

Nghị quyết này được thông qua ngày 04/12/2019.

 
Nguyễn Hương
Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ:
Từ khóa: công chức