Tăng giảm cỡ chữ:

Bãi bỏ khoản thu ngoài lương của công chức trong năm 2021

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 được ban hành ngày 31/12/2020 tại Quyết định 2276/QĐ-TTg.

bai-bo-khoan-thu-ngoai-luong-cua-cong-chuc

Bãi bỏ khoản thu ngoài lương của công chức trong năm 2021 (Ảnh minh họa)
 

Tại chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Thủ tướng yêu cầu xây dựng chế độ tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề; thực hiện rà soát, bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp...

Khoản 4 Mục III Nghị quyết 27-NQ/TW quy định:

​Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo... Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị. Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương. Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...). Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây