Tăng giảm font chữ:

2 khoản được trừ khi tính thuế TNDN tại khu công nghiệp

Đây là nội dung chính của Thông tư 43/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/7/2019 vừa qua.

2 khoản được trừ khi tính thuế TNDN tại khu công nghiệp
2 khoản được trừ khi tính thuế TNDN tại khu công nghiệp (Ảnh minh họa)


Cụ thể, đây là các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trong quá trình xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), các khoản chi phí này được trừ như sau:

- Đối với giá trị tài sản cố định: Được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định.

- Đối với chi phí khác: Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Ngoài ra, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ được hưởng ưu đãi theo pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/8/2019.


Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: Thuế TNDN