Tổng hợp 50+ văn bản tác động tới doanh nghiệp ban hành năm 2023

Dưới đây là hệ thống các văn bản tác động tới doanh nghiệp được ban hành năm 2023 và dự thảo dự kiến ban hành trong thời gian sắp tới để bạn đọc tiện theo dõi, nắm bắt.

Chi tiết nội dung tác động tới doanh nghiệp của những văn bản này, vui lòng xem tại file:

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2023/11/23/list-van-ban-tac-dong-toi-doanh-nghiep-moi-nhat_2311175028.docx

Stt

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày áp dụng

A. VĂN BẢN PHÁP LUẬT BAN HÀNH NĂM 2023

1. BẢO HIỂM

1

Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm vi mô

05/5/2023 

05/5/2023

2

Nghị định 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm

01/7/2023

01/7/2023

3

Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

06/9/2023 

06/9/2023 

4

Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

02/11/2023

02/11/2023

2. CHỨNG KHOÁN

1

Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

05/3/2023

05/3/2023

2

Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước

17/5/2023

01/7/2023

3. DÂN SỰ

1

Nghị định 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân

17/4/2023 

01/7/2023 

4. DẦU KHÍ

1

Nghị định 45/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí

01/7/2023

01/7/2023

2

Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

17/11/2023

17/11/2023

5. ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở

1

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

03/4/2023 

20/5/2023 

2

Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023

20/11/2023

20/11/2023

3

Thông tư 09/2023/TT-BXD ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

16/10/2023

01/12/2023

6. ĐẤU THẦU

1

Luật Đấu thầu, số 22/2023/QH15

23/6/2023

01/01/2024

7. LAO ĐỘNG

1

Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

18/9/2023 

18/9/2023

2

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

16/01/2023

16/01/2023

3

Quyết định 7785/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

25/8/2023

25/8/2023

4

Thông tư 20/2023/TT-BCT về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển

08/11/2023

25/12/2023

8. NÔNG NGHIỆP

1

Nghị định 31/2023/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt

09/6/2023 

28/7/2023 

9. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1

Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

26/4/2023 

26/4/2023

2

Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ

23/8/2023 

23/8/2023

3

Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

15/11/2023

15/11/2023

4

Thông tư 14/2023/TT-BKHCN ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

30/6/2023

16/8/2023

10. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1

Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

28/4/2023 

28/4/2023

2

Thông tư 16/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; Nghị định 32/2018/NĐ-CP; Nghị định 121/2020/NĐ-CP và Nghị định 140/2020/NĐ-CP

17/3/2023

08/5/2023

3

Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

23/4/2023

24/4/2023

4

Thông tư 03/2023/TT-NHNN quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

23/4/2023

24/4/2023

5

Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

25/4/2023

10/6/2023

6

Thông tư 03/2023/TT-BKHCN hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

15/5/2023

01/7/2023

7

Thông tư 05/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

22/6/2023

06/8/2023

8

Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

28/6/2023

01/9/2023

9

Thông tư 08/2023/TT-NHNN về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

30/6/2023

15/8/2023

10

Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

28/7/2023

28/7/2023

11

Thông tư 52/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP

08/8/2023

23/9/2023

12

Thông tư 12/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước

12/10/2023

27/11/2023

11. TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1

Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường

12/5/2023 

12/5/2023

2

Nghị định 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

31/5/2023 

15/7/2023 

3

Thông tư 19/2023/TT-BTNMT sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/11/2023

30/12/2023

12. THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

1

Nghị định 63/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tần số vô tuyến điện 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15

18/8/2023

18/8/2023

13. THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ

1

Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

14/4/2023

14/4/2023

2

Nghị định 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

31/5/2023 

15/7/2023

3

Nghị định 36/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

21/6/2023 

21/6/2023

4

Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15

30/6/2023

01/7/2023

5

Quyết định 7823/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi đóng phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

31/8/2023

31/8/2023

6

Thông tư 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP)

13/4/2023

01/6/2023

7

Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

29/06/2023

01/7/2023

8

Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

16/10/2023

01/12/2023

14. THƯƠNG MẠI

1

Luật Giá, số 16/2023/QH15

19/6/2023

01/7/2024

2

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, số 19/2023/QH15

3

Luật Giao dịch điện tử, số 20/2023/QH15

22/6/2023

01/7/2024

4

Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

28/4/2023

20/6/2023

5

Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ- quy định về quản lý, sử dụng pháo

24/7/2023

15/8/2023

15. XUẤT NHẬP KHẨU

1

Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

16/08/2023

01/10/2023

2

Nghị định 77/2023/NĐ-CP về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

02/11/2023

01/01/2024

16. Y TẾ - SỨC KHỎE

1

Thông tư 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

25/9/2023

09/11/2023

B. VĂN BẢN DỰ KIẾN BAN HÀNH

1. BẢO HIỂM

1

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

2. ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở

1

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi ngày 13/10)

3. TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

2

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

4. THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ

1

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

2

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

3

Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

5. THƯƠNG MẠI

1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hi vọng danh sách các văn bản tác động tới doanh nghiệp trên đây sẽ giúp ích tối đa trong quá trình làm việc của bạn đọc. Nếu cần thêm thông tin, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 19006192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất mới sẽ siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024?

Đề xuất mới sẽ siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024?

Đề xuất mới sẽ siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024?

Bộ Xây dựng đang đề xuất nhiều quy định liên quan đến nhà ở xã hội tại dự thảo Nghị định phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong đó có nhiều quy định sẽ đề xuất siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024. Vậy cụ thể là gì?