Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

143.054 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
133281

Công văn 4850/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn thuế nhà, đất

Ban hành: 21/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2007
133282

Công văn 4851/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ thuế

Ban hành: 21/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2007
133283

Công văn 4784/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

Ban hành: 18/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2007
133284

Công văn 4500/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Ban hành: 01/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2006
133285

Công văn 4510/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 01/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2006
133286

Công văn 4401/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xác định số thuế TNDN được miễn giảm

Ban hành: 27/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2006
133287

Nghị định 137/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
133288

Chỉ thị 15/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong quý IV năm 2006

Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2006
133289

Quyết định 27/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh

Ban hành: 28/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2006
133290

Quyết định 07/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cảng vụ đường thuỷ nội địa thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
133291

Quyết định 06/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
133292

Quyết định 03/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2006

Ban hành: 10/01/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
133293

Quyết định 01/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mục 6.1, điều 6 của quy định ban hành kèm theo quyết định số 99/2005/QĐ-UB ngày 13/06/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 05/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
133294

Chỉ thị 23/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện các biện pháp bình ổn giá trong những tháng cuối năm 2005

Ban hành: 05/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
133295

Chỉ thị 22/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành luật an ninh quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
133296

Quyết định 42/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên du lịch dịch vụ Hà Nội

Ban hành: 05/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
133297

Quyết định 40/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm tư vấn, dịch vụ thẩm định giá và bán đất giá tài sản trực thuộc sở tài chính Hà Nội

Ban hành: 05/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
133298

Nghị định 74/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 21/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
133299

Nghị định 92/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 21/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
133300

Nghị định 87/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 21/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
Vui lòng đợi