Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

156.086 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Quyết định 1424/QĐ-BTP 2021 góp ý tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2021

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
42

Kế hoạch 209/KH-UBND Hà Nội 2021 triển khai thi hành Luật Thanh niên, Nghị định 13/2021/NĐ-CP và Nghị định 17/2021/NĐ-CP

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
43

Công văn 3070/UBND-KT Hà Nội 2021 bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3,4

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
44

Thông báo 247/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Kiên Giang về phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
45

Kế hoạch 210/KH-UBND Hà Nội 2021 thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống COVID-19

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
46

Thông báo 3660/TB-CATP-PV01 TP.HCM 2021 thực hiện kiểm soát giãn cách xã hội từ ngày 16/9 theo Công văn 3072/UBND-VX

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
47

Công văn 3074/BCĐ-VX TP.HCM 2021 tiếp tục công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư từ nay đến 30/9

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
48

Báo cáo 1404/BC-BYT 2021 tình hình COVID-19 và công tác phòng chống dịch ngày 14/9/2021

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
49

Công văn 9592/BGTVT-CQLXD 2021 đánh giá bất cập và đề xuất sửa đổi các Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
50

Quyết định 1532/QĐ-TTg 2021 kiện toàn về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
51

Quyết định 1533/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện tỉnh Nghệ An

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
52

Quyết định 1529/QĐ-TTg 2021 nội dung Dự án trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế-quốc phòng

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
53

Quyết định 730/QĐ-TCTHADS 2021 Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý công chức Thi hành án dân sự

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
54

Công văn 1174/TTg-CN 2021 điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
55

Công văn 4451/TCHQ-CNTT 2021 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
56

Công văn 3072/UBND-VX TP.HCM 2021 phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2021

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
57

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND Hà Nội Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
58

Quyết định 1679/QĐ-BGTVT 2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
59

Công văn 3270/SGDĐT-GDTX-CN Hà Nội 2021 tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
60

Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
Vui lòng đợi