Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

150.869 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Quyết định 499/QĐ-BNV Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
22

Công văn 921/UBND-KTN đánh giá thực hiện Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
23

Công văn 1013/TNN-CSPC về triển khai Nghị định 41/2021/NĐ-CP

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
24

Công văn 2555/VPCP-HC chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
25

Công văn 2155/UBND-VX Hà Tĩnh giao kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng sản phẩm thuốc lá mới

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
26

Quyết định 416/QĐ-BXD Kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
27

Quyết định 192/QĐ-VPUB Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
28

Kế hoạch 108/KH-UBND Hà Tĩnh phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 2021

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
29

Công văn 2558/VPCP-HC chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
30

Công văn 565/TTCP-KHTH về triển khai Thông tư và phần mềm báo cáo mới

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
31

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
32

Công văn 928/UBND-VX Lai Châu ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
33

Công văn 2557/VPCP-HC chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
34

Quyết định 227/QĐ-VPUBND phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
35

Quyết định 415/QĐ-BXD Kế hoạch phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
36

Quyết định 565/QĐ-TTg 2021 thay đổi thành viên Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương

Ban hành: 10/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
37

Kế hoạch 900/KH-UBND giải pháp phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Lai Châu năm 2021

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
38

Công văn 1042/TCT-CS 2021 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
39

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
40

Công văn 1635/TCHQ-TXNK nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
Vui lòng đợi