Tra cứu văn bản

1.232 kết quả chứa từ khóa: 51/2017/TT-BTNMT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01
02

Thông tư 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
03

Thông tư 51/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04

Thông tư 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
05

Thông tư 51/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 51/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Thông tư 78/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Thông tư 72/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Thông tư 69/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Thông tư 70/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Thông tư 67/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Thông tư 64/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Thông tư 66/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
14

Thông tư 65/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Thông tư 75/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Thông tư 68/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Thông tư 55/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Lĩnh vực: Địa giới hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18
19

Thông tư 54/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Thông tư 62/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về