Tra cứu văn bản

25 kết quả chứa từ khóa: 4588/BTTTT-KHTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 4588/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Công văn 4588/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Công văn 6022/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Công văn 4438/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Công văn 219/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về giá tối đa bản thảo (bản mẫu) thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Công văn 670/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện một số nội dung của Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Công văn 2316/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo" năm 2021

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Công văn 708/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Công văn 2253/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
10

Công văn 3586/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc mở Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Công văn 3760/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Công văn 2514/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Công văn 2519/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Công văn 1956/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn báo cáo và kiểm tra giám sát chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Công văn 1727/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
16

Công văn 3009/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc mời dự Hội nghị tổng kết Điều tra thống kê năm 2010

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Công văn 1843/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2012

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Công văn 1563/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc mời tham dự Hội nghị hướng dẫn công tác quản lý tài chính và giao ban phương án điều tra thống kê

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Công văn 1164/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Phương án điều tra - thống kê

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Công văn 1262/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện phiếu điều tra số 03 và phiếu số 04

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về