Tra cứu văn bản

1.155 kết quả chứa từ khóa: 2331/QĐ-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2331/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 2331/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 2331/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Quyết định 2331/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, An ninh quốc gia Tải về
05

Quyết định 2331/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06

Quyết định 2331/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 1758/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 1556/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 1498/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
10

Quyết định 1499/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Quyết định 1435/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông gia hạn công nhận Nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số phục vụ người dân năm 2023 đối với Nền tảng Công cụ tìm kiếm và Trình duyệt Cốc Cốc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Quyết định 1416/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 1346/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Quyết định 1335/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 1230/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia theo Quyết định 186/-BTTTT ngày 11/02/2022

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 1080/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 1001/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 885/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 879/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 738/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về