Tra cứu văn bản

710 kết quả chứa từ khóa: 209/QĐ-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01
02

Quyết định 209/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng Tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20 (Một số vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và những tác động đến Việt Nam)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 209/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 209/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định 1486/-UBND ngày 21/7/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05

Quyết định 209/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Quyết định 209/-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
07

Quyết định 209/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Quyết định 209/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
09

Quyết định 209/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Quyết định 209/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Quyết định 209/-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Quyết định 209/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
13

Quyết định 809/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy định đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm, làm việc tại cơ quan Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
14

Quyết định 85/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Quyết định 82/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
16

Quyết định 64/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Quyết định 645/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5 năm 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Quyết định 612/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
19

Quyết định 536/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện một số Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Ủy ban Dân tộc quản lý (Dự án 1, Dự án 2, Dự án 4, Dự án 9, Dự án 10)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
20

Quyết định 505/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về