Tra cứu văn bản

55 kết quả chứa từ khóa: 1838/BGDĐT-GDTX
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1838/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Công văn 4039/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
03

Công văn 3677/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
04

Công văn 4342/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
05

Công văn 1139/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
06

Công văn 3589/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Công văn 5047/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Công văn 2171/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh Học viện Múa Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
09

Công văn 3320/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
10

Công văn 3063/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Công văn 2396/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Công văn 1175/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
13

Công văn 3828/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên

14

Công văn 3566/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
15

Công văn 3920/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
16

Công văn 1468/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 và chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
17

Công văn 1231/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
18

Công văn 4301/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
19

Công văn 3846/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
20

Công văn 3755/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về