Tra cứu văn bản

1.022 kết quả chứa từ khóa: 1506/QĐ-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1506/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thu hẹp kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Quyết định 1506/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân bổ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Quyết định 1506/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định 2495/-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Quyết định 1506/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
05

Quyết định 1506/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
06

Quyết định 1506/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân công quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Quyết định 1506/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 1949/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
09

Quyết định 1399/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
10

Quyết định 2317/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
11

Quyết định 1243/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Quyết định 777/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
13

Quyết định 707/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Khoa học-Công nghệ Tải về
14

Quyết định 2656/-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Quyết định 247/-TCHQ của Tổng cục Hải quan quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo khoản 10 điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống ca-mê-ra

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 2425/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kiến trúc tổng thể hướng tới Hải quan số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
17

Quyết định 3394/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế hoàn thuế không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
18

Quyết định 2079/-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
19

Quyết định 1788/-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
20

Quyết định 2556/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học ngành Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về