Tra cứu văn bản

3.543 kết quả chứa từ khóa: 148/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 148/2017/-CP của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
02

Nghị định 148/2021/-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
03

Nghị định 148/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Nghị định 148/2018/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
05

Nghị định 148/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Nghị định 165/2017/-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Nghị định 167/2017/-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
08

Nghị định 166/2017/-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Nghị định 168/2017/-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Nghị định 161/2017/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/-CP ngày 31/03/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
11

Nghị định 152/2017/-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Nghị định 160/2017/-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018-2023

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Ngoại giao Tải về
13

Nghị định 156/2017/-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
14

Nghị định 155/2017/-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Ngoại giao Tải về
15

Nghị định 158/2017/-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Ngoại giao Tải về
16

Nghị định 153/2017/-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Ngoại giao Tải về
17

Nghị định 154/2017/-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
18

Nghị định 151/2017/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
19

Nghị định 149/2017/-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Ngoại giao Tải về
20

Nghị định 150/2017/-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Ngoại giao Tải về