Tra cứu văn bản

1.021 kết quả chứa từ khóa: 1394/QĐ-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1394/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Quyết định 1394/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc mở rộng kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
03

Quyết định 1394/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
04

Quyết định 1394/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Quyết định 1394/-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ theo dõi thông tin thị trường giá xây dựng, bất động sản, dịch vụ hạ tầng đô thị của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
06

Quyết định 1394/-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Quyết định 1394/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 1394/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
09

Quyết định 1394/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 1394/2015/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 1394/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 1949/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
13

Quyết định 1399/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
14

Quyết định 2317/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
15

Quyết định 1243/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 777/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
17

Quyết định 707/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Khoa học-Công nghệ Tải về
18

Quyết định 2656/-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Quyết định 247/-TCHQ của Tổng cục Hải quan quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo khoản 10 điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống ca-mê-ra

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 2425/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kiến trúc tổng thể hướng tới Hải quan số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về