Tra cứu văn bản

9 kết quả chứa từ khóa: 1340/QÐ-BTNMT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1340/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 2540/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Quyết định 2326/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 2539/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Quyết định 2536/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 2537/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 2344/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 1957/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2018

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 2538/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về