Tra cứu văn bản

25 kết quả chứa từ khóa: 1284/KH-BTP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 1284/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Kế hoạch 4478/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Kế hoạch 2159/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc biên soạn Kỷ yếu Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Kế hoạch 4517/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05
06

Kế hoạch 4138/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Kế hoạch 204/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Kế hoạch 3577/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Kế hoạch 1367/KH-BGDĐT-BTP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Kế hoạch 1543/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Kế hoạch 1526/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12

Kế hoạch 1378/KH-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Kế hoạch 708/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Kế hoạch 709/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Kế hoạch 707/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
16

Kế hoạch 4767/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác tư pháp năm 2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Kế hoạch 4048/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về hương ước, quy ước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Kế hoạch 3156/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý Nhà nước về thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Kế hoạch 5129/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác Tư pháp năm 2014 và triển khai công tác năm 2015

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Kế hoạch 6788/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của Bộ Tư pháp năm 2013

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về