Tra cứu văn bản

811 kết quả chứa từ khóa: 123/2016/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 123/2016/-CP chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Nghị định 101/2020/-CP sửa cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Nghị định 150/2016/-CP cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Nghị định 81/2023/-CP chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Nghị định 28/2023/-CP cơ cấu tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
06

Nghị định 14/2023/-CP chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
07

Nghị định 01/2023/-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Nghị định 105/2022/-CP quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Nghị định 102/2022/-CP quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Nghị định 98/2022/-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Nghị định 96/2022/-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Nghị định 95/2022/-CP quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Nghị định 89/2022/-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Nghị định 86/2022/-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Nghị định 81/2022/-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Nghị định 79/2022/-CP quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Nghị định 66/2022/-CP quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Nghị định 68/2022/-CP chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Nghị định 62/2022/-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Nghị định 63/2022/-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về