Tra cứu văn bản

898 kết quả chứa từ khóa: 12/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
02

Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Kon Tum là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Quyết định 12/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
04

Quyết định 12/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
05

Quyết định 12/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
07

Quyết định 12/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
09

Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế"

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Quyết định 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
11

Quyết định 12/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 và Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
12

Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động ông Nguyễn Quốc Cường trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
14

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn lực đầu tư của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trực thuộc

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
15

Quyết định 12/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
16

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Quyết định 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20

Quyết định 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về