Kế hoạch 86/KH-UBND Hà Nội 2022 triển khai thực hiện Chuyên đề số 9 thuộc Chương trình 10-CTr/TU

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
____________

Số: 86/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ SỐ 9 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SỐ 10-CTR/TU NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI

Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025"; các văn bản của Ban Chỉ đạo Chương trình: Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2021 về "Tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy giai đoạn 2021-2025", Kế hoạch số 26-KH/BCĐ ngày 11 tháng 01 năm 2022 về "Công tác trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU", Thông báo số 27-TB/BCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2022 về "Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU tại phiên họp tổng kết năm 2021; triển khai công tác trọng tâm năm 2022", Công văn số 28-CV/BCĐ ngày 15 tháng 02 năm 2022 "về việc triển khai thực hiện các chuyên đề Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy".

Căn cứ Quyết định số 4410/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chuyên đề số 9 "Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ".

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề số 9 thuộc Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các nội dung của Chuyên đề; góp phần chủ động phòng ngừa tham nhũng, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức, viên chức; đồng thời tạo môi trường cho công chức, viên chức rèn luyện, phát huy và nâng cao năng lực công tác, tránh tình trạng trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ triển khai thực hiện và trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

b) Thường xuyên đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đảm bảo hoàn thành tốt, kịp thời, đúng tiến độ các nội dung công việc đề ra. Đồng thời, chủ động cập nhật những quy định mới để kịp thời xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch kịp thời.

3. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện đến hết năm 2025.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Nội dung

Tăng cường tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác, thời hạn định kỳ phải chuyển đổi và các nội dung của Chuyên đề đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức, viên chức, qua đó nâng cao hiệu quả chuyển đổi vị trí công tác.

Việc tuyên truyền cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

b) Cơ quan thực hiện

Các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã.

c) Thời gian thực hiện

Thường xuyên trong cả giai đoạn (đến hết năm 2025).

2. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch

a) Nội dung

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; nội dung Kế hoạch phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 2, Điều 26, Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018. Chủ động bám sát hướng dẫn của Bộ quản lý theo ngành, lĩnh vực về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương để kịp thời xây dựng, điều chỉnh phù hợp. Thực hiện công khai Kế hoạch, có sự giám sát của tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện đồng bộ các phương thức chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo "100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ phải được thực hiện nghiêm túc quy định".

- Gắn việc chuyển đổi vị trí công tác với công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị để việc thực hiện không bị lợi dụng, gây xáo trộn nội bộ, gây tâm lý hoang mang trong cán bộ.

b) Cơ quan thực hiện

Các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã.

c) Thời gian thực hiện

- Định kỳ trong quý I hàng năm, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng và ban hành Kế hoạch. Việc điều chỉnh Kế hoạch được thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ quản lý theo ngành, lĩnh vực về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện thường xuyên theo Kế hoạch đã ban hành và thẩm quyền được phân cấp.

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

a) Nội dung

Thực hiện báo cáo định kỳ (quý, 06 tháng, năm) kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác về Sở Nội vụ để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố.

b) Cơ quan thực hiện

Các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã.

c) Thời gian thực hiện

Thời gian gửi báo cáo quý chậm nhất vào ngày 05 tháng cuối quý, báo cáo 06 tháng gửi chậm nhất vào ngày 05 tháng 6 hàng năm, báo cáo năm gửi chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 hàng năm.

4. Đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Chuyên đề

a) Nội dung

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chuyên đề tại một số cơ quan, đơn vị, qua đó đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chuyên đề lồng ghép với việc triển khai các nhiệm vụ của Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy.

b) Cơ quan thực hiện

Các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã.

c) Thời gian thực hiện

Theo kế hoạch cụ thể của Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy, dự kiến: Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện trong Quý III năm 2022; sơ kết thực hiện Chuyên đề trong Quý III năm 2023; tổng kết thực hiện Chuyên đề trong Quý IV năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này. Qua thực tế triển khai thực hiện, nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác theo ngành, lĩnh vực tại địa phương, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện

2. Sở Nội vụ

a) Bám sát các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu. Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

b) Hàng năm, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác và các nội dung của Kế hoạch này lồng ghép vào các cuộc thanh tra chuyên ngành Nội vụ, kiểm tra về công tác cán bộ.

Trong quá trình, triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (Để báo cáo)
- Chủ tịch UBND TP; (Để báo cáo)
- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc TP;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP Võ Tuấn Anh;
Các phòng: NC, ĐT, KT;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

thuộc tính Kế hoạch 86/KH-UBND

Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chuyên đề số 9 thuộc Chương trình 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:86/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:16/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi