Kế hoạch 36/KH-UBND Cần Thơ 2024 triển khai Quy định 131-QĐ/TW kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 36/KH-UBND

Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:36/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Trần Việt Trường
Ngày ban hành:22/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 36/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

________________________

 

Thực hiện Kế hoạch số 258-KH/TU ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” (sau đây viết tắt là Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương; người có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán;

b) Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán phải đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, kịp thời, đúng quy định của pháp luật;

b) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với cơ quan, đơn vị mình.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp tổ chức triển khai, quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, các quy định, quy trình trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và các quy định khác có liên quan để bảo đảm việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

b) Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động thực hiện tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ được được giao;

c) Tăng cường phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; kịp thời chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo vệ, khen thưởng tổ chức, cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo đúng các hành vi vi phạm.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán theo thẩm quyền

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định và quy chế làm việc. Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực đến cấp có thẩm quyền những nội dung có liên quan đến lĩnh vực, địa bàn mà cá nhân được phân công phụ trách, quản lý, theo dõi; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái chủ trương, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán;

b) Lãnh đạo cơ quan thanh tra; người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra:

- Thực hiện nghiêm chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động thanh tra; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động thanh tra thuộc thẩm quyền được giao;

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ quy định, quy trình nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị thanh tra theo thẩm quyền; ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra để bảo đảm việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, sai phạm của đoàn thanh tra được phân công chỉ đạo;

- Đối với Trưởng đoàn thanh tra: điều hành hoạt động của đoàn thanh tra theo chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định, quy trình của ngành, cơ quan; chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, chính xác của các nội dung đã thanh tra và các đề xuất, kiến nghị; chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đoàn thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra;

- Đối với thành viên đoàn thanh tra: chấp hành nghiêm chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động thanh tra, quy định của ngành, cơ quan, đơn vị mình công tác; thực hiện nghiêm quyết định, kế hoạch, phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn thanh tra; kịp thời báo cáo Trưởng đoàn thanh tra hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của đoàn thanh tra; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đắn về nội dung báo cáo công việc được phân công và được bảo lưu ý kiến của mình.

4. Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan là đối tượng kiểm tra, giám sát, bị thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán

Không thực hiện những yêu cầu, đòi hỏi nằm ngoài nội dung kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán; kịp thời phát hiện, tiếp nhận thông tin để xử lý hoặc báo cáo cơ quan có liên quan về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu và thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, bị thi hành kỷ luật đảng; bảo vệ và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo đúng hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm người tố cáo sai làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc thành phố triển khai, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính chị và Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; cung cấp thông tin, phản ánh của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và phát hiện của báo chí để các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm trong công tác giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời phản ánh đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, làm rõ những vấn đề có nhiều dư luận xã hội, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với những sai phạm.

4. Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện (nếu có) để chỉ đạo, giải quyết theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Thanh tra thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- TT. TU; TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UBMTTQ VN TP và các đoàn thể;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- DN có vốn Nhà nước trực thuộc thành phố;
- VP UBND TP (2,3,4,7);
- Lưu: VT, H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Việt Trường

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch 318-KH/TU, ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 3977-KH/BCSĐ, ngày 27/3/2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quy định 131-QĐi/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về
“kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch 318-KH/TU, ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 3977-KH/BCSĐ, ngày 27/3/2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quy định 131-QĐi/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi