Kế hoạch 256/KH-UBND Cần Thơ 2023 công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 256/KH-UBND

Kế hoạch 256/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:256/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Trần Việt Trường
Ngày ban hành:29/12/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Số: 256/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

________________________

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (viết tắt là PCTN, TC) năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về PCTN, TC, của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác PCTN, TC;

b) Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, TC; xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, liêm chính, kỷ cương;

c) Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN, TC, gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN, TC, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố;

d) Phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác PCTN, TC. Khuyến khích, vận động Nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định; bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Yêu cầu

a) Công tác PCTN, TC phải được triển khai thực hiện cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động của cơ quan mình trong công tác PCTN, TC;

b) Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tổ chức thực hiện phải chú trọng phòng và chống với phương châm phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt ở những ngành, lĩnh vực, địa bàn có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định pháp luật và thu hồi tài sản tham nhũng về ngân sách Nhà nước;

c) Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN, TC để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố nhận thức đúng và chấp hành tốt các quy định về PCTN, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

a) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các quy định của pháp luật về PCTN, TC; chú trọng công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực đúng quy định của pháp luật. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ các nội dung công tác PCTN, TC;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc PCTN, TC.

2. Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện thể chế quản lý về PCTN, TC

a) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tín dụng, ngân hàng; thuế và các lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;

b) Tăng cường thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về PCTN, TC.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, TC gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về PCTN, TC, trước hết là sự gương mẫu của Người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương;

b) Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố về PCTN, TC và Ủy ban nhân dân dân thành phố[1]. Thực hiện các hình thức tuyên truyền trên báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Đài truyền thanh quận, huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; in ấn, phát hành tài liệu; tổ chức các lớp, hội nghị tập huấn về PCTN, TC, lồng ghép các cuộc họp cơ quan, đơn vị... Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả tránh hình thức, lãng phí để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân;

c) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN, TC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

4. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt đối với các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, đất đai, quy hoạch và thực hiện, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, tài chính ngân sách, quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp...;

b) Nâng cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ;

c) Nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện quy định về việc cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCTN, TC.

5. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện Luật PCTN năm 2018, Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy định số 847-QĐ/TU ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm soát tài sản, thu nhập; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định; triển khai thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PCTN, TC; thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Thành ủy về việc định kỳ kiểm điểm việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ trong công tác PCTN, TC, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia phát hiện tham nhũng, tiêu cực và giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN, TC;

b) Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong PCTN, TC; xử lý kịp thời, nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý theo quy định;

c) Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, TC, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực

a) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chú trọng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, các mặt, các khâu có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: các dự án đầu tư lớn, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, việc tham gia bằng hình thức góp vốn tại các doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... Tăng cường việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyến cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm;

c) Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân quan tâm; giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định;

d) Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN, tập trung vào những nơi có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến. Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng. Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, cơ quan Tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/2020/QC-LN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát - Công an - Thanh tra - Cục Hải quan - Cục Thuế - Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra và tổng hợp, báo cáo kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn theo quy định.

8. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội và hợp tác quốc tế trong PCTN

a) Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN, TC; phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC,

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-UBND-UBMTTQ ngày 01 tháng 8 năm 2019 giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về thực hiện pháp luật về PCTN; tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình trong công tác PCTN, TC. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN, TC và các vụ việc tham nhũng;

c) Thực hiện nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, trao đổi thông tin, kinh nghiệm... trong PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

9. Thực hiện công tác PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

a) Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng khu vực ngoài Nhà nước, tổ chức xã hội có trách nhiệm thực hiện các biện pháp PCTN của doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước được quy định tại Điều 95 Luật PCTN năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b) Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg; Công văn số 6262/UBND-NC ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

10. Tổ chức thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2023

Tiếp tục phát huy kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2022, nâng cao trách nhiệm thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2023 đảm bảo kịp thời, đúng thời gian, đáp ứng đầy đủ theo Bộ Chỉ số và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, phát huy đầy đủ trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá đạt hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực; căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Đồng thời, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN, TC gửi về Thanh tra thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Chánh Thanh tra thành phố

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTN, TC năm 2024 của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp thực hiện hiệu quả công tác PCTN, TC;

b) Phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo (nếu có);

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC;

d) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập, thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

đ) Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thu thập thông tin, tài liệu, tổng hợp số liệu, kiểm tra, rà soát, xây dựng báo cáo đánh giá và lập hồ sơ đánh giá công tác PCTN theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ.

3. Giám đốc Sở Tư pháp

a) Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCTN, TC, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hướng dẫn, đôn đốc sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC;

b) Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về PCTN, TC.

4. Giám đốc Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Hội đồng nhân dân thành phố ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm góp phần thực hành tiết kiệm, PCTN, TC; giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai ngân sách thành phố đúng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và công khai về tài chính ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý theo quy định.

5. Giám đốc Sở Nội vụ

a) Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức;

c) Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện Công văn số 1680/UBND-NC ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra, kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính;

d) Tiếp tục triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Hiệu trưởng trường Đại học, Cao đẳng của thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Chỉ đạo, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị tại các cơ sở Giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý. Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bảo đảm các điều kiện về tài chính, kỹ thuật cho việc thực hiện Chỉ thị, tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị và tình hình, kết quả việc thực hiện Chỉ thị. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Thanh tra thành phố) theo chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

7. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; cung cấp thông tin, phản ánh của nhân dân, của cán bộ, công chức và phát hiện của báo chí để các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc thi báo chí có nội dung, chủ đề về báo chí cách mạng với công tác PCTN, TC và xây dựng đạo đức liêm chính.

8. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai Công văn số 6262/UBND-NC ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước (đặc biệt là công ty đại chúng đóng trên địa bàn thành phố và tổ chức xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện); báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Thanh tra thành phố) theo chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

9. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ

a) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố thực hiện công khai minh bạch trong đơn vị mình theo quy định; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đối với các tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 80, Điều 81 và Điều 82 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Mục 1 Chương VII Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

10. Đề nghị Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án có hành vi, dấu hiệu tham nhũng; phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa phát hiện và xử lý tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Tăng cường giám sát việc thực hiện công tác PCTN, TC, nhất là cơ quan thực hiện pháp luật về PCTN, TC để đánh giá tình hình, kết quả, kiến nghị các nội dung, giải pháp chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác PCTN, TC. Phối hợp các tổ chức đoàn thể giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác PCTN, TC năm 2024 của các đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Thanh tra thành phố) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục III - TTCP;
- TT. TU; TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UBMT TQVNTP và các đoàn thể;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- DN có vốn Nhà nước trực thuộc thành phố;
- VP UBND TP (2,3,4,5,6,7);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 

 

 

 


Trần Việt Trường

 

__________________________________________________

[1] Trọng tâm nội dung tuyên truyền: Luật PCTN năm 2018; Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra; Chương trình số 14-CTTr/TU ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Quy định số 847-QĐ/TU ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm soát tài sản, thu nhập; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị Quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi