Kế hoạch 239/KH-UBND Hà Nội 2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 239/KH-UBND

Kế hoạch 239/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:239/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:26/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 239/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 CỦA THÀNH PHHÀ NỘI

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016- 2020”.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng; quan tâm thu hồi tài sản tham nhũng.

II. NỘI DUNG

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN: Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016- 2020” và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố về thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020.

Tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2018) để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trong PCTN.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong quy hoch sử dụng đất, công tác đấu thầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức...; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đc nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản...

3. Nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị”

4. Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lý kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý tài chính, ngân sách; quản lý sử dụng đất đai, môi trường; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng; quản lý trật tự đô thị; công tác cán bộ... Thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; chỉ đạo xử lý vi phạm qua công tác giải quyết tố cáo.

5. Thành lập các Tổ công tác do Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, thực hiện rà soát lại toàn bộ các dự án, công trình của Thành phố.

6. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN. Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về PCTN. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

10. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, người dân trong công tác đấu tranh PCTN.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

III. T CHC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2019 của đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung báo cáo UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ).

2. Giao Sở Tư pháp:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCTN. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

- Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phòng ngừa tham nhũng.

3. Các sở, ban, ngành rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ công tác trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

4. Giao Sở Tài chính thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức để kịp thời phát hiện và báo cáo UBND Thành phố xử lý các trường hợp vi phạm.

5. Giao Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác cải cách hành chính.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức để PCTN; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố (qua Thanh tra Thành phố).

- Thanh tra, kiểm tra công vụ việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của các đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp của Thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014”; báo cáo kết quả thực hiện với UBND Thành phố (qua Thanh tra Thành phố).

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố thành lập các Tổ công tác do Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo để rà soát lại các dự án, công trình của Thành phố.

8. Giao Thanh tra Thành phố:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2018 của các đơn vị.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

- Hướng dẫn, đôn đốc, các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; tổng hợp chung, xây dựng báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của thành phố Hà Nội để báo cáo Thanh tra Chính phủ. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác minh bạch tài sản thu nhập tại các đơn vị, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 141/KH-UBND ngày 21/07/2016 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp các tổ chức đoàn thể giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2019 của các đơn vị.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Nội chính TW;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban Nội chính Thành
ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP UBND TP: CVP, PCVP P.C.Công; Các phòng: NC, TKBT, KT, ĐT;
- Lưu: VT, NC(B
ình).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch 318-KH/TU, ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 3977-KH/BCSĐ, ngày 27/3/2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quy định 131-QĐi/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về
“kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch 318-KH/TU, ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 3977-KH/BCSĐ, ngày 27/3/2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quy định 131-QĐi/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”

Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi