Kế hoạch 1515/KH-BKHĐT 2020 phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 1515/KH-BKHĐT

Kế hoạch 1515/KH-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1515/KH-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành:10/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
__________

Số: 1515/KH-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

_________________

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) số 36/2018/QH14; Nghị định s 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 2319/KH-BKHĐT ngày 10/4/2019 về việc triển khai thi hành Luật PCTN số 36/2018/QH14;

Căn cứ Kế hoạch số 6858/KH-BKHĐT ngày 20/9/2019 về việc thực hiện Chỉ thị s10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

Căn cứ Kế hoạch số 8136/KH-BKHĐT ngày 01/11/2019 về việc “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” của Bộ Kế hoạch và Đu tư;

Căn cứ Kế hoạch số 8209/KH-BKHĐT ngày 04/11/2019 về việc “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN” năm 2019 và năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN; Chương trình công tác của Ban Nội chính Trung ương và kiến nghị của Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN năm 2019 của Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN;

Trên cơ sở Kế hoạch hành động PCTN năm 2020 của các đơn vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động PCTN năm 2020 như sau:

I. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về PCTN

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về các đường li, chủ trương, chính sách và Pháp luật của Đảng và Nhà nước vPCTN, đặc biệt là Luật PCTN số 36/2018/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:

1. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN; chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chính phủ về PCTN;

2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 8136/KH-BKHĐT ngày 01/11/2019 về việc “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” của Bộ; Kế hoạch số 8209/KH-BKHĐT ngày 04/11/2019 về việc “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN” năm 2019 và năm 2020 của Bộ;

3. Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về quản lý kinh tế, các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ v phát trin kinh tế - xã hội, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng cường phòng chng, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng;

4. Chủ động cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền về PCTN theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

5. Đảng ủy cơ quan Bộ, các đảng ủy, chi ủy cơ sở tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN; các Kế hoạch về công tác PCTN; các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN đến toàn thể đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ;

6. Công đoàn cơ quan, Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và học tập về công tác PCTN;

7. Các Báo, Tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các chuyên mục giới thiệu, phổ biến Luật và các văn bản thi hành về PCTN, lng ghép các chủ đ, bài viết có liên quan đến lĩnh vực PCTN; tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp.

II. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tng cục Thống kê:

1.1. Tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình hành động PCTN năm 2020 của Tổng cục thống kê;

1.2. Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và xây dựng các thể chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến PCTN thuộc trách nhiệm của Tổng cục Thng kê;

1.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về thống kê.

2. Văn phòng Bộ:

2.1. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan Bộ; Hướng dẫn các đơn vị dự toán cp II, cp III của Bộ triển khai thực hiện các quy đnh về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; Triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình thực hành tiết kiệm chng lãng phí năm 2020 và giai đoạn 2016-2020;

2.2. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các quy định về phân cấp quản lý tài chính chi thường xuyên tại các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ;

2.3. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về: Định mức tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong Bộ về quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; Văn hóa công sở; Nội quy, quy chế làm việc của Bộ đảm bảo quy định cụ thviệc thực hiện trách nhiệm giải trình của các tchức, người có thm quyn theo quy định của pháp luật về PCTN và các quy định pháp luật có liên quan;

2.4. Thực hiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý NSNN tại Bộ;

2.5. Tiếp tục thực hiện công khai ngân sách nhà nước trong các đơn vị nhằm phát huy dân chủ và mrộng công khai, minh bạch trong chi ngân sách và sử dụng tài sản công;

2.6. Thực hiện, đôn đốc, kiểm tra việc thanh toán các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên qua hệ thống tài khoản tại Ngân hàng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ và các đơn vị dự toán cp II, cấp III bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Luật PCTN;

2.7. Tiếp tục làm đầu mối triển khai Chương trình xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ;

2.8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát và ban hành các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ; rà soát và ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền của Bộ và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ;

2.9. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại các đơn vị trong Bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019.

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

3.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành danh mục và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với một số vị trí trong các đơn vị thuộc Bộ phù hợp với quy định của Luật PCTN và văn bản hướng dẫn thi hành;

3.2. Chủ trì thực hiện việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các quy định về định mức tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong Bộ vcông tác quản lý cán bộ;

3.3. Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức do Bộ trưởng trực tiếp quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng; Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ xây dựng, ban hành và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ của đơn vị để phòng ngừa tham nhũng;

3.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, biên chế, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, lưu trữ hồ sơ cán bộ, Bảo hiểm xã hội của công chức, viên chức và người lao động tại một số đơn vị thuộc Bộ;

3.5. Phi hợp với Thanh tra Bộ triển khai thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng; Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ được phân cấp quản lý cán bộ nghiêm túc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập đối với công chức, viên chức;

3.6. Tiếp tục chủ trì việc tổ chức triển khai, thực hiện đưa công tác giáo dục PCTN vào Chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Vụ Pháp chế:

4.1. Làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhiệm vụ rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ;

4.2. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị và thực hiện công tác xây dựng thể chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 2093/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2019);

4.3. Chủ trì, đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu giám định, định giá tài sản theo yêu cầu của các cơ quan chức năng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu.

5. Thanh tra Bộ:

5.1. Thường trực của Bộ trong công tác PCTN; Thực hiện nhiệm vụ là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Ban cán sự đảng về công tác PCTN của Bộ;

5.2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản của Bộ liên quan đến công tác PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật;

5.3. Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo;

5.4. Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt và đột xuất theo chỉ đạo của Bộ trưởng (nếu có);

5.5. Tổ chức tiếp công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo; xử lý, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm và đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức;

5.6. Thực hiện việc công khai các Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, PCTN và các Kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định.

6. Các đơn vị, cơ sở đào tạo, giảng dạy thuộc Bộ và trực thuộc các đơn vị thuộc Bộ:

6.1. Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

6.2. Có trách nhiệm rà soát và đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, đạo đức liêm chính nhằm PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo cho sinh viên, học viên theo quy định của pháp luật.

7. Trung tâm Tin học:

Phối hợp vi các đơn vị trong Bộ đăng tải công khai các chương trình, kế hoạch công tác và hoạt động của Bộ trên trang thông tin điện tử của Bộ theo quy định pháp luật.

8. Các đơn vị thuộc Bộ:

8.1. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được giao trong các Chương trình công tác, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ và các nhiệm vụ đột xuất được giao đảm bảo hạn chế sự tác động của “nhóm lợi ích”, “sân sau”, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

8.2. Rà soát và ban hành các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình; rà soát và ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền của Bộ và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ;

8.3. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; các quy định kim soát tài sản, thu nhập của công chức, viên chức;

8.4. Các đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ của Bộ chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng; Thực hiện đúng các quy định về chế độ tiền lương, biên chế, tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bnhiệm, min nhiệm; Rà soát, xây dựng, sửa đi, bsung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các quy định về định mức tiêu chuẩn, chế độ áp dụng về quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; quy định về văn hóa công sở, quản lý cán bộ trong đơn vị mình;

8.5. Các đơn vị sự nghiệp đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm có nhiệm vụ xây dựng, rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế ở đơn vị;

8.6. Các đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án có trách nhiệm quán triệt các dự án thực hiện đúng các quy định về PCTN, đặc biệt là quy định về việc thanh toán các khoản thu, chi của dự án qua hệ thống tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của Luật PCTN số 36/2018/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Định kỳ báo cáo công khai tình hình quản lý, thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ;

8.7. Tiếp công dân, xử lý và giải quyết kịp thời dứt điểm, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Tăng cường công tác phối hợp tiếp công dân xử lý đơn, thư giữa các đơn vị trong Bộ;

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại các đơn vị trong Bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019;

8.8. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức do mình quản lý theo phân cấp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, tham nhũng;

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và Vụ Thi đua - Khen thưởng và truyền thông có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, quản lý và sử dụng tài sản, tài chính và công tác thi đua khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

III. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư liên quan đến PCTN

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng các thể chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư liên quan đến PCTN đã ban hành trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ (ban hành kèm theo Quyết định s2093/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2019 và văn bản s 59/BKHĐT-VP ngày 16/01/2020).

IV. Mt số nhim v khác

1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ và các quy định pháp luật về PCTN;

- Không vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của Luật PCTN.

2. Thanh tra Bộ:

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch hành động PCTN của Bộ;

- Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch về PCTN, báo cáo về công tác PCTN của Bộ;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các chương trình, kế hoạch về PCTN của Ban chỉ đạo PCTN Trung ương về PCTN, Ban Nội chính Trung ương, Chính phủ và của Bộ.

3. Các đơn vị thuộc Bộ:

3.1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao để thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hp quc v chng tham nhũng của Chính phủ; Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 (ban hành kèm theo Nghị quyết s21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ); Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 (ban hành kèm theo Nghị quyết s126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ);

3.2. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 6858/KH-BKHĐT ngày 20/9/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2319/KH-BKHĐT ngày 10/4/2019, Kế hoạch số 8136/KH-BKHĐT ngày 01/11/2019 và Kế hoạch số 8209/KH-BKHĐT ngày 04/11/2019;

3.4. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác PCTN định kỳ và đột xuất theo quy định và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

3.5. Các cán bộ được cử tham gia giám định theo yêu cầu của cơ quan thực hiện việc giám định theo đúng quy định đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; Các đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ tham gia giám định thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị theo phân công;

3.6. Phối hợp với Đảng bộ cơ quan, Chi ủy đảng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; gắn công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương.

V. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

1. Phối hợp với cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác PCTN trong nội bộ đơn vị;

2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động này theo đúng nội dung, tiến độ;

3. Phân công cụ thể cán bộ chịu trách nhiệm chính và thông báo cho Thanh tra Bộ để tiện theo dõi, liên lạc;

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, cụ thể:

- Báo cáo công tác PCTN quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm trước ngày 10 tháng cuối cùng của Quý;

- Báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trước ngày 10/12/2020.

Gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ đúng thời hạn.

5. Giao Chánh Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng - Bí thư Ban cán sự đảng;
- Các thành viên Ban cán sự đảng;
- Ban Nội chính TW;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tổng cục TK, các Cục, Vụ, Viện và đơn vị trực thuộc Bộ;
- Văn phòng Ban cán sự đảng;
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;
- Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Bộ;
- Trung tâm Tin học (để đăng trên website của Bộ);
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

 

 

 
Nguyễn Văn Trung

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi