Công văn 1068/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------------
Số: 1068/BTP-PBGDPL
V/v: Hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (sau đây gọi tắt là Đề án). Ngày 14 tháng 10 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 4061/QĐ-BTP phê duyệt Đề án.
Để thực hiện Đề án có hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động sau đây:
1. Về chỉ đạo, điều hành
1.1. Ở Trung ương:
- Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án có trách nhiệm thành lập Ban điều hành Đề án ở Trung ương do đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban, đồng chí Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp làm Phó trưởng ban và thành viên là lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ, ngành, tổ chức liên quan.
- Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể: Đề nghị giao tổ chức pháp chế hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị thường trực, tham mưu tổ chức triển khai Đề án.
1.2. Ở địa phương:
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện thực tế có thể thành lập hoặc không thành lập Ban điều hành Đề án tại địa phương.
Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thành lập Ban điều hành Đề án, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức việc triển khai Đề án ở địa phương. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Hội đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án ở địa phương.
2. Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án
Trên cơ sở Đề án đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án (có thể xây dựng kế hoạch tổng thể cho cả 5 năm 2012 - 2016, kế hoạch cho từng giai đoạn hoặc kế hoạch của từng năm trình Lãnh đạo phê duyệt.
Kế hoạch thực hiện Đề án gồm các nội dung chính sau đây:
- Mục đích, yêu cầu;
- Nội dung thực hiện (nội dung tuyên truyền, phổ biến; hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến);
- Tổ chức thực hiện (Thời gian, tiến độ, kinh phí thực hiện và phân công trách nhiệm).
3. Các hoạt động chính cần triển khai để thực hiện Đề án trong năm 2012
Trong năm 2012, căn cứ vào tình hình thực tế, các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Đề án tập trung vào các hoạt động sau:
a) Phổ biến, quán triệt nội dung Đề án; tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, chú trọng tuyên truyền, cập nhật các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, thiết thực phục vụ yêu cầu phòng, chống tham nhũng của Bộ, ngành, địa phương.
b) Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân:
Các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương lựa chọn xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.
Tiêu chí lựa chọn điểm: xây dựng mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng hoặc tình hình tiêu cực, tham nhũng diễn biến phức tạp.
Nội dung thực hiện:
- Thí điểm xây dựng mô hình tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với các hoạt động cụ thể:
+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
+ Hỗ trợ tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức.
+ Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.
+ Xây dựng panô, áp phích, tranh ảnh cổ động, phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết công việc tại trụ sở cơ quan, tổ chức.
- Thí điểm xây dựng mô hình tại các xã, phường, thị trấn, bao gồm các hoạt động:
+ Khảo sát về nhu cầu tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong nhân dân.
+ Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật[1] tại mô hình điểm.
+ Tổ chức một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại mô hình điểm: tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề, đối thoại về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa bàn dân cư; xây dựng và phát hành tờ gấp; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa hoặc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng pa-nô, áp-phích; tuyên truyền phát luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại địa bàn …
c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức:
- Các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên thuộc phạm vi quản lý (có thể lồng ghép trong tập huấn kiến thức pháp luật định kỳ hàng năm đối với báo cáo viên);
- Các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương thực hiện bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, ưu tiên đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
- Nội dung tập huấn: Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Bộ, ngành, địa phương; tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (cập nhật thông tin về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ, ngành, địa phương) …
Tùy theo tình hình thực tế, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương lựa chọn nội dung cụ thể cho thiết thực, phù hợp.
- Thời gian tập huấn: bố trí thời điểm thích hợp trong Quý II - Quý III của năm.
d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thực hiện “Ngày pháp luật” tại Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Hình thức thực hiện:
- Cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu tài liệu pháp luật;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Tổ chức phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật;
- Tổ chức các tọa đàm, hội thảo, hội nghị giao lưu, trao đổi các vấn đề pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Tuyên truyền thông qua pa-nô, áp phích, tranh ảnh …;
- Các hình thức khác phù hợp với Bộ, ngành, địa phương.
đ) Tổ chức diễn đàn đối thoại pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng giữa các Sở, ban, ngành với các doanh nghiệp tại địa phương, chủ đề cụ thể do địa phương tự lựa chọn căn cứ vào tình hình thực tế.
e) Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng:
Các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.
Phương thức thực hiện:
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục;
- Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền (bảo đảm cập nhật, thông tin thường xuyên theo tuần, tháng).
4. Tổ chức thực hiện
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch đã được phê duyệt;
- Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, tham mưu giúp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Đề án.
5. Kinh phí thực hiện Đề án
Theo quy định tại mục 4 phần IV của Đề án, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí thực hiện Đề án.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện Đề án, lập dự toán kinh phí chi tiết gửi Bộ Tài chính xem xét, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Các cơ quan, ban, ngành ở địa phương lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Để kịp thời triển khai Đề án từ năm 2012, trong Quý I đơn vị thường trực Đề án của Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch thực hiện Đề án kèm theo dự toán kinh phí chi tiết gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, bố trí kinh phí bổ sung năm 2012 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
6. Thông tin, báo cáo
Đề nghị Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Kế hoạch thực hiện Đề án về Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 3 năm 2012 và gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2012 về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 11 năm 2012 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để nghiên cứu, giải quyết.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành TW (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Vụ KH-TC, VP Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền
 

[1] "Nhóm nòng cốt" gồm các cá nhân gương mẫu, am hiểu pháp luật, được nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng như trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, các chi hội trưởng, phó các tổ chức đoàn thể xã hội được xây dựng theo Đề án 02 "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động châp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì 

thuộc tính Công văn 1068/BTP-PBGDPL

Công văn 1068/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1068/BTP-PBGDPLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành:15/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi