Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 31 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
02

Kế hoạch 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ban hành: 02/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
03

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
04

Quyết định 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ban hành: 21/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2019
05

Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 07/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2019
06

Kế hoạch 239/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
07

Quyết định 1990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
08

Quyết định 1715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 09/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
09

Quyết định 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018

Ban hành: 09/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
10

Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
11

Quyết định 82/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo

Ban hành: 28/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
12

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2017
13

Quyết định 2934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Ban hành: 07/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2017
14

Quyết định 3278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2017

Ban hành: 29/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
15

Quyết định 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2020

Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2017
16

Quyết định 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2017
17

Quyết định 39/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về bảo vệ và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng

Ban hành: 22/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2010
18

Quyết định 40/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết địnhsố 69/2009/QĐ-UBND ngày 21/09/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
19

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
20

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
Vui lòng đợi