Văn bản UBND lĩnh vực Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 212 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01
02
03

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

04

Kế hoạch 4554/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

05

Kế hoạch 2657/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

06
07
08
09
10
11

Kế hoạch 3810/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

12
13
14
15

Kế hoạch 153/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

16
17
18

Kế hoạch 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng

19

Báo cáo 143/BC-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xử lý các dự án chậm tiến độ và các tồn tại hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2022

20

Quyết định 1430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023