Văn bản UBND lĩnh vực Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 108 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01
02
03

Quyết định 1800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh (Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng)

04

Kế hoạch 359/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05

Kế hoạch 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Giai đoạn 2022-2025)

06

Kế hoạch 3040/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

07
08

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09

Quyết định 2538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

10

Quyết định 2537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025

11
12

Quyết định 2123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

13

Quyết định 2058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

14

Kế hoạch 153/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

15

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021

16

Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chuyên đề số 9 thuộc Chương trình 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội

17
18

Quyết định 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Thành phố Cần Thơ

19

Quyết định 372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Quảng Nam năm 2022

20

Quyết định 354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương