Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 649 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
581

Công văn 4865/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

582

Quyết định 950/2009/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

583

Công văn 1411/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

584

Công văn 4730/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản

585

Báo cáo 1931/BC-BNV của Bộ Nội vụ về sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Nội vụ

586

Báo cáo 1844/BC-BNV của Bộ Nội vụ về việc thực hiện phòng, chống tham nhũng

587

Thông tư liên tịch 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

588

Báo cáo 1478/BC-BNV của Bộ Nội vụ về công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ tháng 5/2009

589

Công văn 3217/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra

590

Công văn 3371/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản

591

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

592

Công văn 8759/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Nghị định về tiết kiệm, chống lãng phí trong các doanh nghiệp nhà nước

593

Công văn 11562/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện ở các trường học

594

Quyết định 161/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

595

Công văn 14506/BTC-QLCS của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng mua sắm ôtô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

596

Công văn 8049/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

597

Chỉ thị 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra

598

Thông báo 226/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

599

Thông báo 223/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc

600

Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Giao thông vận tải