Danh mục

Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 487 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
461

Thông báo 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
462

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
463

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để góp phần giảm lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 28/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
464

Công văn 3363/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
465

Quyết định 377/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2008
466

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 13/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2008
467

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
468

Thông tư 20/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 19/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2008
469

Nghị định 19/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 14/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
470

Công văn 826/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2008

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 04/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2008
471

Thông tư 14/2008/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 31/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
472

Chỉ thị 29/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 13/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
473

Công văn 7163/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2007

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2007
474

Công văn 6779/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2007
475

Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 19/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
476

Thông tư 2442/2007/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 13/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2007
477

Chỉ thị 20/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
478

Chỉ thị 16/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các trụ sở làm việc, các toà nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
479

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2007

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 13/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
480

Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 09/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
Vui lòng đợi