Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 593 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
441

Quyết định 107/QĐ-VKSTC-TKTP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ sung chỉ tiêu thống kê về thiệt hại do án tham nhũng đã được Viện kiểm sát nhân dân đề nghị thu hồi, tạm giữ, phong tỏa

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
442

Công văn 1900/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
443

Chỉ thị 03/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
444

Công văn 1360/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc ký cam kết tiết kiệm chi phí

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
445

Thông báo 101/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Sơ kết giai đoạn I chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
446

Quyết định 252/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2012

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
447

Kế hoạch 22/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2012

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
448

Công văn 1068/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
449

Quyết định 53/QĐ-QLCL của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc ban hành kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2012

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
450

Quyết định 44/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Phòng Phòng, chống tham nhũng trực thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
451

Công văn 200/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 (Khóa X) và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
452

Thông tư liên tịch 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
453

Công văn 5028/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
454

Quyết định 02/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
455

Thông tư 11/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
456

Công văn 2911/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2012

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
457

Quyết định 4061/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
458

Công văn 1492/BXD-TTr của Bộ Xây dựng về thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và tổng kết 5 năm công tác phòng chống tham nhũng

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
459

Công văn 6201/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 10

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
460

Công văn 4798/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về