Danh mục

Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 488 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Quyết định 960/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
02

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021

Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
03

Quyết định 126/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành "Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021"

Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
04

Quyết định 334/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
05

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2022 do Thanh tra Chính phủ ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Xác thực: 19/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
06

Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về thông qua Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
07

Quyết định 844/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
08

Quyết định 366/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
09

Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chuyên đề số 9 thuộc Chương trình 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
10

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về thông qua Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016 - 2021

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
11

Kế hoạch 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chuyên đề số 11 "Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ"

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
12

Quyết định 252/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Bộ Công Thương

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2022
13

Kế hoạch 14-KH/BCS của Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
14

Công văn 22/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ban hành: 09/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
15

Quyết định 220/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
16

Quyết định 615/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2022
17

Quyết định 406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2022

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
18

Quyết định 123/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
19

Quyết định 120/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
20

Quyết định 209/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
Vui lòng đợi