Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 21 văn bản:
01

Thông tư 14/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản

02
03
04

Công văn 5398/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030

05

Công văn 3710/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị tổng kết Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020

06
07

Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

08

Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

09

Công văn 544/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác IUU

10
11
12

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

13

Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 70 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện

14

Công văn 503/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản

15

Quyết định 783/2001/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản về việc điều chỉnh Quyết định 334/2001/QĐ-BTS ngày 02/5/2001 của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005

16

Quyết định 09/2000/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

17

Quyết định 01/2000/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

18

Quyết định 863/1999/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản về việc sửa đổi Quy chế kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

19

Quyết định 806/1999/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản về việc ban hành Danh mục hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản bắt buộc đăng ký chất lượng năm 2000

20

Thông tư 02/1998/TT-BTS của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi