Quyết định 813/QĐ-UBND Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 813/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 3)

------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm;

Căn cứ Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 08/7/219 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020 (Chương trình OCOP Thành phố);

Căn cứ Quyết định số 5346/QĐ-UBND ngày 25/9/219 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 6873/QĐ-UBND ngày 29/11/219 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 12/TTr-HĐĐGSPOCOP ngày 10/01/2020 và Biên bản họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (lần 1 ngày 31/12/2019, lần 2 ngày 10/01/2020),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 3), với một số nội dung như sau:

1. Phân hạng đối với 209 sản phẩm từ ba (03) sao trở lên của 51 chủ thể OCOP tham gia Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 3), cụ thể:

- Có 01 sản phẩm có tiềm năng đạt năm (05) sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia;

- Có 151 sản phẩm đạt hạng bốn (04) sao;

- Có 57 sản phẩm đạt hạng ba (03) sao

(Có danh sách kèm theo).

2. Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND Thành phố trình Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia đối với các sản phẩm tiềm năng đạt năm (05) sao.

- Tổ chức công bố sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của nhà nước theo quy định của pháp luật và Thành phố.

2. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, các chủ thể OCOP có sản phẩm tiềm năng đạt năm (05) sao có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP thành phố Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trình UBND Thành phố báo cáo Trung ương xem xét, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia.

3. Các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận ba (03) và bốn (04) sao tại Quyết định này, có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP. Duy trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hằng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2020; Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ba Vì, Thanh Xuân, Hà Đông, thị xã Sơn Tây, Đông Anh, Quốc Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Phú Xuyên và các chủ thể OCOP có sản phẩm được đánh giá, phân hạng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để báo cáo);

- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);

- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);

- Văn phòng Điều phối NTM TW;

- Các thành viên BCĐ Chương trình OCOP;

- Các thành viên Hội đồng;

- Ban chỉ đạo OCOP, Hội đồng đánh giá sản phẩm các quận, huyện của Thành phố.

- VPUB: CVP, PCVP.VT.Anh KT, TKBT;

- Lưu: VT, KT Vân

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sửu

 

 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI (ĐỢT 3 NĂM 2019)

(Kèm theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

 

I. SẢN PHẨM TIỀM NĂNG ĐẠT NĂM (05) SAO: 01 sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Chủ thể OCOP

Địa chỉ

Điểm hội đồng đánh giá

1

Bún gạo

Công ty cổ phần thực phẩm Minh

Dương

Thôn Minh Hiệp 2, Xã Minh Dương, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

92,5

 

II. SẢN PHẨM ĐẠT BỐN (04) SAO: 151 sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Chủ thể OCOP

Địa chỉ

Điểm hội đồng đánh giá

1

Gạo hữu cơ Đồng Phú

HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú

Xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội

70,6

2

Trứng gà ta Tiên Viên

Công ty cổ phần

Tiên Viên

Xã Đại Yên, Chương Mỹ,

Hà Nội

73,5

3

Trứng gà Tiên Viên

73,5

4

Trứng gà so Tiên Viên

73,5

5

Trứng cút Tiên Viên

73,5

6

Hộp mây tết hoa

Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn

Xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

79

7

Ủ nước đan họa tiết

79,9

8

Túi mây đan họa tiết

79,9

9

Bộ lót ly (chất liệu mây tre)

75,3

10

Khay chữ nhật kết hợp sơn mài

75,3

11

Lệch mây tròn

74,1

12

Lọ hoa đan mây

74,1

13

Lồng bàn đan mây

75,3

14

Giỏ đựng rượu (Giỏ đựng bình rượu)

74,1

15

Bộ đèn đan vảy rồng

Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang

Xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

87,7

16

Bát bộ ba

87,3

17

Làn đan mắt cáo

84,1

18

Khay chữ nhật

Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang

Xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

84,1

19

Hộp đựng giấy

79,6

20

Bộ hộp đựng bút

79,3

21

Khay để hoa quả

79,3

22

Nấm kim châm KinocoThanh Cao

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoco Thanh Cao

Xã Đốc Tín, Mỹ Đức, Hà Nội

76,6

23

Gối bông tơ tằm tự dệt

Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức

Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

81,6

24

Chăn bông tơ tằm tự dệt

81,6

25

Gạo Japonica giống nhật JO2

Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết

Thôn Ngọc Đông, xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội

77,1

26

Rau cải canh hữu cơ Đại Ngàn

Công ty TNHH khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc

Xóm Dục, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội

72,3

27

Rau cải thảo hữu cơ Đại Ngàn

72,3

28

Rau bắp cải hữu cơ Đại Ngàn

70,8

29

Rau mỏ hữu cơ Đại Ngàn

72,3

30

Rau tầm bóp hữu cơ Đại Ngàn

72,3

31

Rau dền hữu cơ Đại Ngàn

72,3

32

Rau mùi hữu cơ Đại Ngàn

72,3

33

Rau xà lách hữu cơ Đại Ngàn

72,3

 

 

 

34

Tỏi hữu cơ Đại Ngàn

Công ty TNHH

khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc

Xóm Dục, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội

72,3

35

Ngọn su su hữu cơ Đại Ngàn

72,3

36

Quả su su hữu cơ Đại Ngàn

72,3

37

Cải bó xôi hữu cơ Đại Ngàn

72,3

38

Cải cầu vồng hữu cơ Đại Ngàn

70,8

39

Đậu cove hữu cơ Đại Ngàn

72,3

40

Rau bò khai hữu cơ Đại Ngàn

72,3

41

Rau Dớn hữu cơ Đại Ngàn

70,8

42

Cần tây hữu cơ Đại Ngàn

72,3

43

Hành lá hữu cơ Đại Ngàn

72,3

44

Cà chua hữu cơ Đại Ngàn

72,3

45

Củ cải đường hữu cơ Đại Ngàn

72,3

46

Cà rốt hữu cơ Đại Ngàn

72,3

47

Súp lơ hữu cơ Đại Ngàn

70,8

48

Hạt sa chi hữu cơ Đại Ngàn

72,3

49

Đậu khế hữu cơ Đại Ngàn

72,3

50

Dưa chuột hữu cơ Đại Ngàn

72,3

51

Rau muống hữu cơ Đại Ngàn

72,3

52

Cải chip hữu cơ Đại Ngàn

72,3

53

Cải cúc hữu cơ Đại Ngàn

72,3

54

Bưởi diễn hữu cơ Đại Ngàn

70,8

55

Rau chùm ngây hữu cơ Đại Ngàn

72,3

56

Ớt hữu cơ Đại Ngàn

72,3

57

Tía tô hữu cơ Đại Ngàn

Công ty TNHH khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lac

Xóm Dục, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội

72,3

58

Rau mùi tàu hữu cơ Đại Ngàn

72,3

59

Cải sâm hữu cơ Đại Ngàn

72,3

60

Bồ công anh hữu cơ Đại Ngàn

72,3

61

Rau Ngải cứu hữu cơ Đại Ngàn

72,3

62

Rau Xương cá hữu cơ Đại Ngàn

72,3

63

Su hào hữu cơ Đại Ngàn

72,3

64

Ngải cứu tím hữu cơ Đại Ngàn

72,3

65

Rau ngót hữu cơ Đại Ngàn

72,3

66

Dấp cá hữu cơ Đại Ngàn

72,3

67

Hẹ hữu cơ Đại Ngàn

72,3

68

Rau lang hữu cơ Đại Ngàn

72,3

69

Củ gừng hữu cơ Đại Ngàn

72,3

70

Rau húng láng hữu cơ Đại Ngàn

72,3

71

Rau ngót nhật hữu cơ Đại Ngàn

72,3

72

Trứng Gà

Công ty cổ phần BaHuan Ha Nội

Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Tp Hà Nội

80,3

73

Trứng Gà Ta

80,3

74

Trứng Gà ác

80,3

75

Trứng Cút

80,3

76

Trứng Vịt

80,3

77

Xương lợn A-Z

Hợp tác xã Hoàng

Long

Xã Tân Ước, Huyện

Thanh Oai, TP.Hà Nội

71,7

78

Thịt lợn A - Z

71,6

79

Sữa tươi thanh trùng không đường Trang Viên

Hợp tác xã đầu tư nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì

Thôn Xuân Hòa, xã Vân

Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

75,4

80

Sữa tươi thanh trùng có đường Trang Viên

75,5

81

Sữa chua nếp cẩm Trang Viên

75,4

82

Sữa chua Trang Viên

75,3

83

Caramen Trang Viên

75,3

84

Bánh sữa Trang Viên

75,8

85

Patê gan heo nếp

Hộ kinh doanh thực phẩm sạch Từ Tâm

Số 29/358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân , Hà Nội

70,2

86

Nem tôm nguyên con

70,9

87

Nem thịt ghẹ tươi

71,6

88

Nem thịt Hà Thành

70,2

89

Nem bề bề nguyên con

71,6

90

Giò tai lưỡi xào đặc biệt

70,6

91

Mặt dây đeo cổ sơn mài

Hộ kinh doanh

Xuân Cường Handicrart

Phường Hà cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

71,8

92

Vòng tay sừng sơn mài

71,8

93

Hoa tai sừng tự nhiên

71,8

94

Hoa tai sơn mài

71,8

95

Vòng tay sừng tự nhiên

71,8

96

Mặt dây đeo cổ sừng khảm đồng

71,8

97

Bình cắm hoa sừng bò

71,8

98

Áo phông ghép lụa Vạn Phúc

HTX Vụn ART

Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

85,3

99

Túi vải thô ghép lụa Vạn Phúc

85,3

100

Kit ghép tranh

 

 

85,3

101

Tranh ghép vải

85,3

102

Long mã (Tượng gỗ Long mã)

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp thương mại- Tổng hợp - Dịch vụ làng nghề Vân Hà

Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

80,4

103

Đậu phụ sạch Dafusa

Công ty cổ phần Dafusa Việt Nam

Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, H. Đông Anh, TP.Hà Nội

70,9

104

Xúc xích lợn sinh học Đồng Tâm

Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm

Thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

71,5

105

Thịt lợn sinh học Đồng Tâm

71,5

106

Giò lạn sinh học Đồng Tâm

71,6

107

Miến dong Dương Kiên

Hộ kinh doanh Dương Đình Kiên

Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

70,9

108

Giò xào tai lưỡi

Cơ sở chế biến giò, chả; hàng thực phẩm Hợi Thương

Xóm 6, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

70,2

109

Điền bảo miến khoai tây

Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương

Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Dương, huyện Hoài

Đức, thành phố Hà Nội

88

110

Mộc nhĩ

79,1

111

Miến khoai lang

87,7

112

Miến dong

88,4

113

Mifoco - Miến dong sợi rút

87,9

114

Trà Bắc Sơn

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Bắc Sơn

Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

76,8

115

Đỗ Cove

HTX dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân

Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

77,4

116

Rau Cải Ngồng

77,6

117

Su Hào

77,3

118

Rau dền Đỏ

77,1

119

Rau Mùng Tơi

77,1

120

Rau Muống

77,4

121

Rau Lang

HTX dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân

Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

77,3

122

Rau Cải Chip

77

123

Rau Bắp cải

77,1

124

Rau Bó Xôi

77,2

125

Quả Đậu Đỗ

77

126

Quả Mướp Hương

77,1

127

Quả Bầu

77,1

128

Quả Bí Đỏ

77,3

129

Khoai Tây

77,4

130

Dưa chuột

77,2

131

Củ Cà Rốt

77,3

132

Cả Tím Dài

77,2

133

Cà Chua

77,4

134

Bí Xanh

77,2

135

Bánh chưng xanh Hải Yến 20

Công ty TNHH thương mại Hải Yến

Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

71,7

136

Nấm đùi gà

Công ty CP KMS Đầu tư sản xuất và thương mại

Thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

74,5

137

Nấm sò yến

74,4

138

Nấm ngọc châm trắng

74,7

139

Nấm ngọc châm nâu

74,8

140

Nấm hương

74,3

141

Rau Cần Khai Thái

Hợp tác xã rau cần Khai Thái

Thôn Khai Thái, Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

70

142

Giầy đá bóng

Hộ kinh doanh Nguyễn Lương Đức

Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

74

143

Giầy công sở

74,2

144

Rau muống tiến vua

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà

Thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thanh phố Hà Nội

74

145

Rau cải xanh

73,1

146

Rau cải bó xôi

73,3

147

Rau bắp cải

73,3

148

Cải ngọt

73,7

149

Cải chip

73,3

150

Cà chua

73,5

151

Bưởi Thương Vinh Hà

73,8

 

III. SẢN PHẢM ĐẠT BA (03) SAO: 57 sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Chủ thể OCOP

Địa chỉ

Điểm hội đồng đánh giá

2

Bánh Caramen Tiên Viên

Công ty cổ phần

Tiên Viên

Xã Đại Yên, Chương Mỹ,

Hà Nội

64,9

3

Chân gà ngâm xả ớt Tiên Viên

64,9

4

Hành lá Chúc Sơn

Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn

Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

59,2

5

Rau muống Chúc Sơn

59,2

6

Rau cải canh Chúc Sơn

59,2

7

Rau mồng tơi Chúc Sơn

59,2

8

Quả cà chua Chúc Sơn

59,2

9

Rau mùi ta Chúc Sơn

59,2

10

Bưởi diễn Bột Xuyên

Hợp tác xã Nông nghiệp Bột Xuyên

Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

54,9

11

Bánh rau sắng hiệu chú béo

Hộ sản xuất Vương

Thị Thành

Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội

59,3

12

Rượu mơ hương tích

Cơ sở sản xuất hộ Trịnh Tiến Dũng

Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

53,8

13

Khăn bông tắm BOHA

Công ty TNHH dệt may Thành Long

Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

56,6

14

Rau ngót Hương Ngải

HTX Nông nghiệp Hương Ngải

Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nôi

55

15

Cải bắp Hương Ngải

55

16

Khoai tây Hương Ngải

55

17

Thịt Lợn Rừng

Hộ gia đình Ngô Xuân Cường

Xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, Tp Hà Nội

65,7

18

Thịt Lợn Sạch

HTX Nông nghiệp & kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ

Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

61

19

Chuối Vân Nam

HTX Nông nghiệp Vân Nam

Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

57,2

20

Gà đồi Ba Vì

Hợp tác xã chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì

Thôn Cẩm An, xã cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

65,5

21

Mật ong thiên nhiên

Cơ sở ong mật Vinh Hoa

Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

62,9

22

Tinh bột nghệ nếp đỏ nguyên chất 100%

Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Trung Năng Ba Vì

Thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

50,8

23

Thịt heo giả bò khô (thịt heo sấy khô)

Hộ kinh doanh thực phẩm sạch Từ Tâm

Số 29/358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

66,5

24

Ruốc tôm Sú nguyên chất

68,6

25

Ruốc bề bề nguyên chất

68,5

26

Mắm tép chưng thịt

66,9

27

Chả cốm nếp cái hoa vàng

66,5

28

Chả bề bề

68,4

29

Rượu Vua mơ rừng

Cơ sở sản xuất đồ uống Việt Hiếu

Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

65,5

30

Rau cải mơ

HTX Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình

Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà

Nội

52,7

31

Rau Bắp cải

52,7

32

Đậu trạch

52,7

33

Cà chua

52,7

34

Rau Mùng tơi

52,7

35

Su hào

52,7

36

Lụa trơn lu 10 Vạn Phúc (100% tơ tằm)

Cơ sở lụa tơ tằm Triệu Văn Mão

Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

66,5

37

Vải lụa Satin hoa Vạn Phúc (100% tơ tằm)

66,5

38

Lụa Vân Vạn Phúc (100% tơ tằm)

66,5

39

Kẹo dồi phủ vừng Quý

Thảo

Hộ kinh doanh Quý Thảo

Thôn Đông Sàng, Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

56,7

40

Kẹo lạc cao Quý Thảo

56,7

41

Chả cá Thuần Việt

Công ty TNHH nông thủy sản Thuần Việt

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

65,2

42

Thịt Gà Mía Sơn Tây

HTX chăn nuôi, thương mại và đầu

tư Đoài Phương

Thôn Cam Thịnh, Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

65,5

43

Giò Phùng Thị Quế

Hộ kinh doanh Phùng Thị Quế

Phố Hoàng Diệu, Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

52

44

Giò Lụa Mạnh Cường

Cơ sở chế biến thực phẩm Mạnh Cường

Số 29 tổ 3, khối 3A, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

60,9

45

Xúc xích xông khói Mạnh Cường

60,9

46

Chả quế Mạnh Cường

60,9

47

Cà chua Hải Anh

Công ty cổ phẩn rau an toàn Hải Anh

Xóm 3, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

66,3

48

Dưa chuột Hải Anh

66,3

49

Cải bó xôi Hải Anh

66,3

50

Trứng gà tươi Thành An

Hợp tác xã nông sản thực phẩm Thành An

Thôn 6, Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

66,5

51

Xúc xích

Cơ sở chế biến giò, chả; hàng thực phẩm Hợi Thương

Xóm 6, thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

66,5

52

Giò tai

66,7

53

Giò lụa

66,6

54

Chả sụn

66,9

55

Chả hạt lựu

66,6

56

Kẹo lạc

Cơ sở sản xuất Chiến Tấn

Thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

61,6

57

Kẹo dồi

61,8

 

 

thuộc tính Quyết định 813/QĐ-UBND

Quyết định 813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố Hà Nội năm 2019 (Đợt 3)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:813/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:19/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi