Quyết định 47/2021/QĐ-UBND Huế sửa đổi quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 47/2021/QĐ-UBND

Quyết định 47/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:47/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Quý Phương
Ngày ban hành:16/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo

tải Quyết định 47/2021/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

Số: 47/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC II BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2017/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2274/TTr-STC ngày 08 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: theo Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2021, bãi bỏ Phụ lục II giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Cục KT VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Quý Phương

PHỤ LỤC

GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

A. GIÁ DỊCH VỤ THEO LƯỢT

STT

ĐƠN VỊ

Giá dịch vụ theo lượt đồng/lượt/ngày

Ghi chú

I

Chợ A Lưới, thị trấn A Lưới

 

 

1

Các mặt hàng tươi sống (cá, gà, vịt)

6.500

 

2

Các mặt hàng rau, củ, quả các loại

4.000

 

II

Chợ Bốt Đỏ, xã Phú Vinh

 

 

1

Các mặt hàng tươi sống (cá, gà, vịt)

4.000

 

2

Các mặt hàng rau, củ, quả các loại

2.000

 

B. GIÁ DỊCH VỤ THEO DIỆN TÍCH

STT

ĐƠN VỊ

Giá dịch vụ

Ghi chú

đồng/m2/tháng

I

Chợ A Lưới, thị trấn A Lưới

 

 

1

Vị trí 1: Dãy Ki ốt 02 mặt đường (đường Hồ Chí Minh và đường Đinh Núp; đường Hồ Chí Minh và đường Konh Hư)

70.000

 

2

Vị trí 2: Dãy ki ốt 02 mặt tiền đường Đinh Núp, Konh Hư và đường nội bộ; Dãy 01 mặt tiền đường Hồ Chí Minh

65.000

 

3

Vị trí 3: Dãy ki ốt 01 mặt tiền, đường Đinh Núp, đường Konh Hư

60.000

 

4

Vị trí 4: Dãy Ki ốt 01 mặt tiền đường nội bộ (phía sau dãy đường Hồ Chí Minh, đường Đinh Núp và đường Konh Hư)

55.000

 

5

Vị trí 5: Dãy Ki ốt 02 mặt tiền thuộc đình chợ (Cả tầng 01 và tầng 02)

50.000

 

6

Vị trí 6: Dãy Ki ốt 01 mặt tiền thuộc đình chợ (Cả tầng 01 và tầng 02)

45.000

 

7

Vị trí 7: Dãy Lô 02 mặt tiền thuộc hai dãy nhà phía sau đình chợ (Song song với đường Động Tiên Công)

40.000

 

8

Vị trí 8: Dãy Lô 01 mặt tiền thuộc hai dãy nhà phía sau đình chợ (Song song với đường Động Tiên Công)

35.000

 

II

Chợ Bốt Đỏ

 

 

1

Vị trí 1: Dãy khối Ki ốt 02 mặt tiền Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh (Khối số 1, Khối số 2, Khối số 3)

50.000

Khối số 1, Khối số 2, Khối số 3, Khối số 4 là hạng mục quy mô đầu tư theo Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Chợ Bốt Đỏ, huyện A Lưới

2

Vị trí 2: Dãy khối Ki ốt 01 mặt tiền Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh (Khối số 1, Khối số 2, Khố số 3) và 02 mặt tiền dãy sau dãy mặt tiền Quốc Lộ 49 và đường Hồ Chí Minh (Khối số 4)

46.000

3

Vị trí 3: Dãy khối Ki ốt 01 mặt tiền dãy sau dãy mặt tiền Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh (Khối số 4)

42.000

4

Vị trí 4: Dãy Lô thuộc đình Chợ (Khối số 5)

32.000

III

Ch tm (Bến xe A Lưới)

 

 

1

Trong Bến xe

15.000

 

2

Ngoài bến xe

20.000

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi