Quyết định 41/2020/QĐ-UBND Tây Ninh phối hợp quản lý chống buôn lậu, hàng giả

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:41/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Văn Thắng
Ngày ban hành:15/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

_______

Số: 41/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Tây Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Tờ trình số: 144/TTr-BCĐ389/TN ngày 05 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 và thay thế Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Giao Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. BCĐ 389 QG;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP. ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.
(thi-QD-Qcphoihop-389)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thắng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

QUY CHẾ

Về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

____________

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là các cơ quan quản lý nhà nước) trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Quy chế này thực hiện việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là BL, GLTM & HG) thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

b) Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG tại địa bàn quản lý.

c) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG, căn cứ chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động phối hợp hoạt động để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, trong đó có phân định rõ ràng cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp.

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động

a) Hoạt động phối hợp phải được tiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG trong từng thời gian, địa bàn, lĩnh vực và vụ việc cụ thể trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên có liên quan và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

b) Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo chống BL, GLTM & HG tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực quản lý của mình chủ trì, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG trên địa bàn tỉnh theo nội dung Quy chế này.

 

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BL, GLTM & HG VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389/TN)

1. Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động trong việc phối hợp quy định tại Quy chế này để tạo sự thống nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Chỉ đạo các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo 389/TN và UBND cấp huyện tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các giải pháp đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG thuộc phạm vi thẩm quyền phụ trách, nhất là trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi BL, GLTM & HG trên địa bàn quản lý.

3. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện, giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành trên địa bàn quản lý.

4. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM&HG.

5. Dự báo tình hình thị trường, các biến động về cung cầu hàng hóa, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG trên địa bàn. Đối với những hiện tượng, diễn biến tình hình phức tạp, có quy mô lớn, liên quan đến các tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương hoặc liên quan đến yếu tố nước ngoài thì tùy tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo 389/TN báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia để chỉ đạo phối hợp điều tra, xác minh, xử lý.

6. Theo dõi, rà soát, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG.

7. Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành trên địa bàn tỉnh khi cần thiết.

8. Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 4. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường tỉnh

1. Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389/TN giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/TN triển khai thực hiện các nội dung sau:

a) Theo dõi, kiểm tra công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, các lực lượng, các ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG theo quy chế này.

b) Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh trên lĩnh vực chống BL, GLTM & HG nhằm tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động của các đoàn kiểm tra có hiệu quả.

c) Tổng hợp tình hình và đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống BL, GLTM & HG; báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

2. Chỉ đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường thực hiện một số nội dung:

a) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn và các quy định về phòng, chống BL, GLTM & HG trên địa bàn phụ trách;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn quản lý và lĩnh vực được giao;

c) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương và các lĩnh vực khác thuộc chức năng quản lý trên địa bàn được phân công.

Điều 5. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh

1. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

2. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

3. Phối hợp với chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng trên địa bàn và các cơ quan hữu quan khác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ làm tốt công tác phát hiện, bắt giữ, điều tra, xác minh làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên phạm vi toàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật.

2. Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, các lực lượng nghiệp vụ khác của Công an chịu trách nhiệm tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, điều tra, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng phát hiện, dừng phương tiện để kiểm tra và bắt giữ các phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.

4. Lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng phát hiện và xử lý các hành vi săn bắt, giết mổ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, quý hiếm hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó.

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Chịu trách nhiệm chủ trì tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, điều tra các đường dây, ổ nhóm, đầu nậu buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia trao đổi, cung cấp thông tin, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

3. Phối hợp với lực lượng Hải quan cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo quy định của pháp luật.

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tích cực tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, không tham gia vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong công tác quản lý và kiểm tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG trên các lĩnh vực: Kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, khoáng sản, hàng tiêu dùng, thực phẩm và các mặt hàng công nghiệp chế biến khác, quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi độc quyền về giá, hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, bán phá giá hàng hóa.

2. Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, liên lạc, phương tiện phục vụ kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm cho Ban Chỉ đạo 389/TN.

Điều 10. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chống thất thu và gian lận thuế; xử lý các hành vi vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ, các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực quản lý và các hoạt động liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống hàng giả và gian lận thương mại.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, vật tư và trang thiết bị y tế trên địa bàn toàn tỉnh; việc thực hiện các quy định của nhà nước đối với nguyên liệu dùng làm thuốc, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

2. Chỉ đạo các đơn vị quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong nước và nhập khẩu (trừ trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương).

3. Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá, các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

2. Thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển các loại phân bón; thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi; thức ăn chăn nuôi, thức ăn bổ sung; thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản.

3. Chỉ đạo cơ quan thanh tra thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa BL, GLTM & HG bằng các phương tiện vận tải; phối hợp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp các cơ quan nhà nước, đơn vị có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về quyền tác giả, in, sang băng đĩa lậu. Phối hợp các cơ quan nhà nước, đơn vị có liên quan thực hiện công tác chống buôn lậu văn hóa phẩm; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch có liên quan đến gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, internet, viễn thông, tần số vô tuyến điện, điện tử, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo qua hệ thống báo chí, xuất bản, mạng máy tính, mạng viễn thông. Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra về bản quyền phần mềm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin kịp thời các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Chỉ đạo các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu giá tài sản, tịch thu sung quỹ nhà nước, thanh lý tài sản do các cơ quan chức năng chống BL, GLTM & HG chuyển giao.

2. Với vai trò là Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp tham mưu cho Hội đồng hướng dẫn, chỉ đạo các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG.

Điều 18. Trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với các cơ quan nhà nước, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG; phản ảnh kịp thời các hoạt động về chống BL, GLTM & HG trên địa bàn.

Điều 19. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Tăng cường chức năng quản lý hành chính nhà nước tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu; tổ chức phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG.

Điều 20. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành khác có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; phòng, chống các hành vi BL, GLTM & HG, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 21. Trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG.

1. Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, các chủ trương chính sách và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/TN về công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG.

2. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, trốn thuế, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan vận động nhân dân trên địa bàn cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác.

4. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

 

Chương III

NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

 

Điều 22. Nội dung phối hợp

Theo yêu cầu cụ thể trong từng giai đoạn, trên từng địa bàn, lĩnh vực và theo chức năng quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch trong công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG; cụ thể các nội dung phối hợp sau:

1. Phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phát sinh những vấn đề có liên quan cần có sự trao đổi thống nhất khi thực hiện.

2. Phối hợp trong phát hiện, thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu (dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả, những quy định mới của pháp luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm, các đường dây, ổ nhóm; những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm).

3. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về BL, GLTM & HG.

4. Phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát, xử lý vụ việc phức tạp, cần có sự thống nhất của các bên tham gia để tránh chồng chéo, trùng lặp, kéo dài thời gian gây phiền hà, khó khăn cho đối tượng được kiểm tra.

Điều 23. Các hình thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp

1. Các hình thức phối hợp, bao gồm

a) Phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh.

b) Phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh.

c) Phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; giữa các ngành chức năng cấp huyện với các xã, phường, thị trấn.

d) Phối hợp giữa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp

a) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên và đột xuất cho Ban Chỉ đạo 389/TN qua Cơ quan thường trực - Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh về tình hình thị trường, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

b) Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành theo quyết định của Ban Chỉ đạo 389/TN, UBND tỉnh (đối với Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh) và UBND huyện, thị xã, thành phố (đối với đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện).

c) Tham gia xử lý các vụ việc BL, GLTM & HG có liên quan đến trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình.

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, nếu phát hiện những hành vi vi phạm ngoài chức năng thẩm quyền xử lý của mình thì phải bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

 

Chương IV

SƠ KẾT, TỔNG KẾT VÀ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 

Điều 24. Công tác báo cáo sơ kết, tổng kết

1. Công tác báo cáo tổng kết

Công tác phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này là một nội dung trong báo cáo sơ kết 6 tháng và tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Hình thức sơ kết 6 tháng và tổng kết năm

a) Ban Chỉ đạo 389/TN tổ chức sơ kết, tổng kết các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này chung trong Hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết hàng năm về công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG trên địa bàn tỉnh.

b) Tùy theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn được phân công, các cơ quan chức năng, các địa phương tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết các nội dung phối hợp theo quy chế này hoặc tổng kết theo chuyên đề, chương trình cụ thể.

Điều 25. Khen thưởng, kỷ luật

1. Khen thưởng

a) Theo đề nghị của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo 389/TN tổ chức xét khen thưởng hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng định kỳ, đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống BL, GLTM & HG.

b) Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/TN (Cục Quản lý thị trường tỉnh) chịu trách nhiệm tổng hợp việc bình xét thi đua khen thưởng theo quy chế trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng.

2. Kỷ luật

Các tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này, tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 26. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG thuộc phạm vi, thẩm quyền phụ trách.

2. Ngoài những nội dung quy định tại Quy chế này, thì những nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM & HG.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389/TN (Cục Quản lý thị trường tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thắng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc điều chỉnh Quyết định 2393/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà để xây dựng trụ sở làm việc, quầy giới thiệu sản phẩm

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc điều chỉnh Quyết định 2393/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà để xây dựng trụ sở làm việc, quầy giới thiệu sản phẩm

Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi