Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 38/2015/QĐ-UBND

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:38/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nhữ Văn Tâm
Ngày ban hành:02/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

Số: 38/2015/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỜI GIAN BÁN HÀNG, TẠM DỪNG BÁN HÀNG

TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

-----------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 981/TTr-SCT ngày 19/10/2015 về việc đề nghị ban hành Quy định thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 487/STP-XDVB ngày 05/10/2015 của Sở Tư pháp,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch và các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh: Đ/c Nghĩa;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTN,
Toannk, 30/11/2015.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

 

MẪU 01: Đăng ký thời gian bán hàng

(Kèm theo Quyết định số:     /2015/QĐ-UBND ngày     /11/2015 của UBND tỉnh TN)

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

………, ngày……..tháng… .năm ……

 

ĐĂNG KÝ

Thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnhThái Nguyên

 

Doanh nghiệp: ……………………....................................................…..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……. do ……….................... ......................................................... cấp ngày …….....................................

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………..........

....................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………….

………………………………………………………………………………….

Đăng ký thời gian bán hàng với các nội dung chủ yếu:

1. Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:…………………………………….....

2. Địa chỉ:……………………………………………………………….

............................................................................................................

3. Tổng thời gian bán hàng trong một ngày:.......... giờ.

4. Thời gian mở cửa bán hàng hàng ngày:

- Ngày thường:Từ ….. giờ ……….. đến …………giờ ……………….

- Ngày lễ, tết: Từ ….. giờ ……….. đến …………giờ ………………..

 

XÁC NHẬN CỦA
SỞ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU 02: Thông báo thay đổi thời gian bán hàng

(Kèm theo Quyết định số:     /2015/QĐ-UBND ngày     /11/2015 của UBND tỉnh TN)

 

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

………, ngày……..tháng… .năm ……

 

 

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian bán hàng

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnhThái Nguyên

 

Doanh nghiệp: ……………………....................................................…..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……. do ……….................... ......................................................... cấp ngày …….....................................

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………..........

....................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………….

………………………………………………………………………………….

Thông báo thực hiện thay đổi thời gian bán hàng kể từ ngày …………………. với các nội dung chủ yếu:

1. Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:…………………………………….....

2. Địa chỉ:……………………………………………………………….

............................................................................................................

3. Tổng thời gian bán hàng trong một ngày: ........giờ.

4. Thời gian mở cửa bán hàng hàng ngày:

- Ngày thường:Từ ….. giờ ……….. đến …………giờ ……………….

- Ngày lễ, tết: Từ ….. giờ ……….. đến …………giờ …………………

Thông báo này có giá trị thay thế thông báo số …., ngày ……………của doanh nghiệp./.

 

XÁC NHẬN CỦA
SỞ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU 03: Thông báo tạm dừng bán hàng

(Kèm theo Quyết định số      /2015/QĐ-UBND ngày      /11/2015 của UBND tỉnh TN)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...../TB

………, ngày……..tháng… .năm ……

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng bán hàng

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnhThái Nguyên

 

 

Doanh nghiệp ………………………...................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…..........do....................... ……..................... ......................... cấp ngày…………..................................

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………….............................

.....................................................................................................................

Thông báo thời gian tạm dừng bán hàng với các nội dung chủ yếu:

- Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu..............................................................

......................................................................................................................

- Địa chỉ cửa hàng bán lẻ xăng dầu..........................................................

.......................................................................................................................

- Thời điểm bắt đầu tạm dừng bán hàng:…………………….............

- Thời điểm kết thúc tạm dừng bán hàng............................................

- Lý do tạm dừng bán hàng:………… …………………….................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Doanh nghiệp.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi