Quyết định 3583/QĐ-BCĐ TP.HCM 2021 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh karaoke, bar, kinh doanh trò chơi điện tử

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3583/QĐ-BCĐ

Quyết định 3583/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh karaoke; các cơ sở kinh doanh vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (không kết nối mạng) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3583/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
Ngày ban hành:15/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, COVID-19
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3583/-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 2841/TTr-SVHTT ngày 12 tháng 10 năm 2021 và ý kiến của Sở Y tế tại Công văn số 7408/SYT-NVY ngày 09 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:
1.1. Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2. Bộ tiêu chí đánh giá đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1.3. Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (không kết nối mạng) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TTTU, TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PCVP:
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TH).

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3583/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

1. Tiêu chí 1: Người đến sử dụng dịch vụ phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm). Đối với người dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định, đeo khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

- Đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

2. Tiêu chí 2: Nhân viên phục vụ đm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm), có sử dụng khẩu trang, kính chắn giọt bắn, rửa tay sau mỗi lần phục vụ trong suốt thời gian làm việc.

- 100% đủ điều kin:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

3. Tiêu chí 3: Đơn vị phải đăng ký và được cấp mã QR của đơn vị, thu thập thông tin khách hàng, theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với người đến cơ sở.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

4. Tiêu chí 4: Số lượng khách đang sử dụng dịch vụ tại mỗi phòng karaoke đảm bảo đủ điều kiện 4m2 mỗi khách (không bao gồm công trình phụ).

- Đảm bảo 4m2 trở lên/khách:

Đạt;

- Dưới 4m2/khách:

Không đạt.

5. Tiêu chí 5: Kiểm tra thân nhiệt của khách và nhân viên trước khi vào cơ sở làm việc và sử dụng dịch vụ mỗi ngày (nếu có dấu hiệu sốt, ho thì không được vào cơ sở).

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

6. Tiêu chí 6: Bố trí khu vực rửa tay có xà phòng hoặc nước sát khuẩn cho khách sử dụng trước khi vào cơ sở.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

7. Tiêu chí 7: Có phương án đảm bảo an toàn cho khách: micro có màng lọc và thay sau mỗi lần phục vụ khách, bố trí nước sát khuẩn trong phòng karaoke.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

8. Tiêu chí 8: Tổ chức khử khuẩn định kỳ 2 ngày/lần toàn bộ cơ sở (kể cả các bề mặt và không khí).

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

9. Tiêu chí 9: Thực hiện vệ sinh phòng karaoke, cầu thang, nút bấm thang máy, tay nắm cửa, phòng, bàn, ghế,... sau mỗi lần phục vụ. Nhiệt độ phòng karaoke được mở theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

10. Tiêu chí 10: Có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 hoặc các Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị; có Kế hoạch và các phương án phòng chống dịch COVID-19; bố trí tối thiểu 01 phòng/khu vực cách ly tạm thời.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Căn cứ vào cấp độ dịch do cơ quan có thẩm quyền công bố để cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động.

2. Các cơ sở kinh doanh đạt các tiêu chí nêu trên thì đủ điều kiện hoạt động. Nếu không đảm bảo điều kiện phải ngưng hoạt động để khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn.

3. Trong quá trình hoạt động, các cơ sở kinh doanh vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ phải đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên kiểm tra định kỳ các tiêu chí, kịp thời khắc phục những tiêu chí chưa đảm bảo.

4. Các đơn vị tự đánh giá tại Cổng thông tin an toàn COVID-19 https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/./.

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG, CÂU LẠC BỘ KHIÊU VŨ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3583/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

1. Tiêu chí 1: Người đến sử dụng dịch vụ phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm), đeo khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

- Đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

2. Tiêu chí 2: Nhân viên phục vụ đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm), có sử dụng khẩu trang, kính chắn giọt bắn, rửa tay sau mỗi lần phục vụ trong suốt thời gian làm việc.

- 100% đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

3. Tiêu chí 3: Đơn vị phải đăng ký và được cấp mã QR của đơn vị, thu thập thông tin khách hàng, theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với người đến cơ sở.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

4. Tiêu chí 4: Số lượng khách đang sử dụng dịch vụ đảm bảo đủ điều kiện 4m2 mỗi khách (tính trên diện tích sàn khiêu vũ).

- Đảm bảo 4m2 trở lên/ khách:

Đạt;

- Dưới 4m2/ khách:

Không đạt.

5. Tiêu chí 5: Kiểm tra thân nhiệt của khách và nhân viên trước khi vào cơ sở làm việc và sử dụng dịch vụ mỗi ngày (nếu có dấu hiệu sốt, ho thì không được vào cơ sở).

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

6. Tiêu chí 6: Bố trí khu vực rửa tay có xà phòng hoặc nước sát khuẩn cho khách sử dụng trước khi vào cơ sở.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

7. Tiêu chí 7: Đảm bảo bố trí khoảng cách ghế ngồi từ 2m trở lên.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

8. Tiêu chí 8: Tổ chức khử khuẩn định kỳ 2 ngày/lần toàn bộ cơ sở (kể cả các bề mặt và không khí).

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

9. Tiêu chí 9: Thực hiện vệ sinh phòng khiêu vũ, cầu thang, nút bấm thang máy, tay nấm cửa, phòng, bàn, ghế,... sau mỗi lần phục vụ. Nhiệt độ phòng khiêu vũ được mở theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

10. Tiêu chí 10: Có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 hoặc các Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị; có kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19; bố trí tối thiểu 01 phòng/khu vực cách ly tạm thời.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Căn cứ vào cấp độ dịch do cơ quan có thẩm quyền công bố để cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ hoạt động.

2. Các cơ sở kinh doanh đạt từ các tiêu chí nêu trên thì đủ điều kiện hoạt động. Nếu không đảm bảo điều kiện phải ngưng hoạt động để khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn.

3. Trong quá trình hoạt động, các cơ sở kinh doanh vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ phải đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên kiểm tra định kỳ các tiêu chí, kịp thời khắc phục những tiêu chí chưa đảm bảo.

4. Các đơn vị tự đánh giá tại Cổng thông tin an toàn COVID-19 https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/./.

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (KHÔNG KẾT NỐI MẠNG) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3583/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

1. Tiêu chí 1: Người đến sử dụng dịch vụ phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm). Đối với người dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định, đeo khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

- Đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

2. Tiêu chí 2: Đảm bảo nhân viên phục vụ có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm), có sử dụng khẩu trang, kính chắn giọt bắn, rửa tay sau mỗi lần phục vụ trong suốt thời gian làm việc.

- 100% đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

3. Tiêu chí 3: Đơn vị phải đăng ký và được cấp mã QR của đơn vị, thu thập thông tin khách hàng, theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với người đến cơ sở.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

4. Tiêu chí 4: Số lượng khách đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở đảm bảo đủ điều kiện 4m2 mỗi khách (không bao gồm công trình phụ).

- Đảm bảo 4m2 trở lên/khách:

Đạt;

- Dưới 4m2/khách:

Không đạt.

5. Tiêu chí 5: 100% khách đeo khẩu trang trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

6. Tiêu chí 6: Kiểm tra thân nhiệt của khách và nhân viên trước khi vào cơ sở làm việc và sử dụng dịch vụ mỗi ngày (nếu có dấu hiệu sốt, ho thì không được vào cơ sở).

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

7. Tiêu chí 7: Bố trí khu vực rửa tay có xà phòng hoặc nước sát khuẩn cho khách sử dụng trước khi vào cơ sở.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

8. Tiêu chí 8: Đảm bảo bố trí khoảng cách ghế ngồi của khách từ 2m trở lên.

- Khoảng cách từ 2m trở lên:

Đạt;

- Khoảng cách dưới 2m:

Không đạt.

9. Tiêu chí 9: Thực hiện vệ sinh các bề mặt tiếp xúc sau mỗi lần khách sử dụng. Tổ chức khử khuẩn định kỳ 2 ngày/lần toàn bộ cơ sở (kể cả các bề mặt và không khí). Nhiệt độ phòng, khu vực phục vụ khách được mở theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

10. Tiêu chí 10: Có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 hoặc các Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị; có kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19; bố trí tối thiểu 01 phòng/khu vực cách ly tạm thời.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Căn cứ vào cấp độ dịch do cơ quan có thẩm quyền công bố để cho phép các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (không kết nối mạng) hoạt động.

2. Các cơ sở kinh doanh đạt các tiêu chí nêu trên thì đủ điều kiện hoạt động. Nếu không đảm bảo điều kiện phải ngừng hoạt động để khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn.

3. Trong quá trình hoạt động, các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên kiểm tra định kỳ các tiêu chí, kịp thời khắc phục những tiêu chí chưa đảm bảo.

4. Các đơn vị tự đánh giá tại Cổng thông tin an toàn COVID-19 https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi